HomeVerslag van een consult, gehouden 17 November 1882, te 's-Gravenhage, met de somnambule G.C. Gunters, in tegenwoordigheid vPagina 20

JPEG (Deze pagina), 611.70 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 15.04 MB

18
Het oordeel van dit consult laat ik aan ieder wel·
denkend mensch over. `
Niettegenstaande ik volkomen overtuigd was, dat .
de somnambnle even helderziende was, als ik en ieder
gewoon menschenkind, was ik nog niet tevreden en it
wilde nog meer proeven nemen.
Voordat ik de somnambule ging consulteeren had
ik mg gewapend met 2 ileschjes waarin eenige pillen, ij
één waarin een rood vocht, door mg zelf bereid en j
één doosje waarin één poeder. i
i ` Tevens had ik mg voorzien van de copie voor ge-
noemde medicünen, daar het toch koude gebeuren,
dat de somnambule niet altüd onfeilbaar was, en ik
haar dan van hare dwaling kon overtuigen.
Toen ik, even voor het consult, den Heer I{IMMEL
vertelde, dat ik medicijnen mede gebracht had; vroeg
hü of ik de copie ook had en of ik deze aan
hem wilde afgeven.
Zeer slim van den Heer KIMMEL, doch ik had
toch wel zeer onnoozel moeten zün om zoo iets te
doen, daar de somnambule alsdan getriompheerd had; ik
want hoe eerlük de Heer KINIMEL ook moge zün, ge-
loof ik toch, dat hg wel even een kijkje in de copie
genomen zoude hebben en wanneer de somnambule N
hare wäsheid betreffende de medicünen uitkraamde,
kon de Heer KIMMEL (altnd bü vergissing natuurlük)
` wel eens neêrgeschreven hebben wat op de copie stond
in plaats van datgene wat de somnamhule vertelde. -
O wat zoude dat weêr een prachtige positieve uitkomst i