HomeVerslag van een consult, gehouden 17 November 1882, te 's-Gravenhage, met de somnambule G.C. Gunters, in tegenwoordigheid vPagina 17

JPEG (Deze pagina), 595.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 15.04 MB

15
müner gezondheid te weten, doch alleen om proeven _
met haar te nemen. '
ï Den 17""’“ November 1882 begaf ik mü naar de
woning van den Heer GUNTERS Veenkade n°. 24 te
’s Gravenhage.
ll Na eenigen tüd gewacht te hebben , zoude het consult ­`
Q beginnen.
Terwül ik zat te wachten, kwam de heer KILIAIEL;
U ik sprak met hem over het consult, en vroeg hem
i tevens de reden waarom de somnambule de recepten
l altüd in oud medicinaal gewicht liet schrüven, daar
' het voor haar toch geen moeite kon zün, die in Nederl.
' gewicht te dicteeren.
I Het antwoord van den specialen Arts van het
i Magnetisme luidde, dat ik dit maar aan de somnambule _
moest vragen; voorwaar een wetenschappelyk ant-
woord. .
Op verzoek van den magnetiseur plaatste ik mü
naast de somnambule op de canapé, waarna hij de ‘
(_ somnarnbule in een magnetischen slaap bracht. °") 5
{ Nadat de magnetiseur klaar was, nam zü müne A
linkerhand, bekeek die circa 3 minuten en sprak toen
het volgende, ,, Hart, longen en lever zün gezond en
de maag ook."
Verder vertelde ze mü dat ik hinder van slüm had
t M*) Ik had werkelük medelüden met den Heer Guxvrms, daar
` deze zich zeer inspande. Of de somnambule in een magnetisch
slapende toestand verkeerde, betwijfel ik, doch ik zal het maar
ä ZOO IIOCITICD.

I i