HomeVerslag van een consult, gehouden 17 November 1882, te 's-Gravenhage, met de somnambule G.C. Gunters, in tegenwoordigheid vPagina 16

JPEG (Deze pagina), 612.63 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 15.04 MB

X, 14
,
De uitkomst is negatief, wanneer de somnambule ·
V in het geheel niets van de ziekte of pünen weet te
· vertellen, dus eigenlük gezegd maar wat rammelt
zonder zelf te weten wat ze zegt.
Doch wanneer men deze zaak ernstig beschouwt,
l vraag ik, of de Heer KIMMEL niet verplicht is, de i
somnambule op verschillende w§ze op de proef te
stellen, vóór dat de patiënten tot het consult worden
fi toegelaten?
E Dit heeft niet plaats, hiervan ben ik zeker; had l
J de Heer KIMMEL dit gedaan toen ik de somnambule l
consulteerde, dan had dit consult zeker niet plaats i
gehad, en geloof zeker dat er nooit een consult zoude i
lj plaats hebben, daar ik vrees, dat de uitkomsten, na
ig het onderzoek, liefst in tegenwoordigheid van een ver-
trouwd persoon, door den Heer LKIMMEL bewerkstel-
§ ligd, altüd negatief zouden zijn.
i _, Daarom raad ik ieder aan, die lust mocht gevoelen ,
ii de somnambule te gaan consulteeren, ,, mede te bren-
gen, de medicänen, welke door den Docter zün
voorgeschreven, en dan door de somnambule te laten
;i. vertellen wat het recept bevat, en wanneer men dan
t de Copie van het recept mede gebracht heeft, zal j
men zien, ik zoude mij ten minste sterk moeten
ii vergissen, dat van de tien consulten, de uitkomst
tienmaal negatief zoude zgn.
Door de mededeclingen van den Heer JKIMMEL, ;
[ was ik eenigzins verrast en besloot zelf de somnambule
ii G. C. GUNTERS te consulteeren; niet om den staat
a ë
· ,3
F E