HomeVerslag van een consult, gehouden 17 November 1882, te 's-Gravenhage, met de somnambule G.C. Gunters, in tegenwoordigheid vPagina 15

JPEG (Deze pagina), 627.69 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 15.04 MB

13
A Apotheker te Leiden, verzocht deze eenige vreemde
kruiden in te pakken, en dan het pak te verzegelen,
waarna hü met het verzegelde pak naar de somnam­
` bule ging en daar eerst het pak ontzegelde.
De somnambule werd in een magnetischen slaap ge-
ii bracht en volgens het verhaal van den Heer.K1MMEL,
Wist de latünsche namen der kruiden, kortom alle
· mogelüke hizonderheden werden haarfijn opgenoemd.
WVas ik bä dit onderzoek geweest en had ik mü
van de Waarheid kunnen overtuigen , ik zoude werkelük
een eerste voorstander van het magnetisme gewor-
den zün.
`Hoewel den Heer KIMMEL, nog kort kennende, had E
ik geen reden aan züne woorden te twüfelen, maar
· was ik ook niet verplicht alles onvoorwaardelük te
gelooven. J
Ilü vertelde mü nog meer gevallen, welke allen,
volgens den Heer ICIMMEL, prachtige uitkomsten ople-
verden.
{ E Doch een leelüke zaak doet zich voor, althd volgens
het verhaal van den heer ICIMMEL.
BQ het consulteeren der somnambule, kan de uit-
komst positief of' nqqazfzkjf z§n; positzkyi is zü, Wanneer
de somnambule juist opgeeftwaar de patient püu heeft
of wanneer de goedgeloovige patient, in het volle ver-
trouwen, dat de somnambule haar zal genezen, zelf
de pün opgeeft; dan is de uitkomst zeker positiqf
het recept wordt met dankbaarheid aangenomen en
het honorarium met liefde betaald.
I