HomeVerslag van een consult, gehouden 17 November 1882, te 's-Gravenhage, met de somnambule G.C. Gunters, in tegenwoordigheid vPagina 12

JPEG (Deze pagina), 629.78 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 15.04 MB

jj 10 I
.. .. . r
hand schrijven, natuurlijk aan den binnenkant; deze j
lis • • •
T hand zoude 1k lerwen in die der somnambule en o ,
cc P E
g zulk eene wüze de proef nemen; doch de Heer GUNTERS j
ill weigerde ook dit.
Begrüpen kan ik het mü niet, hoe iemand, door- ·,
drongen van de waarheid züner handelingen, mün `
verzoek kon weigeren.
Ik houd het er stelliv voor, dat hi' evenmin aan ·
gg C: J
die helderziende somnaxnbule eloofde als ik; doch al
láj g
gelooft de magnetiseur er zelf niet aan, dan valt het
niet gemakkelijk zulk een winstgevende zaak te laten
lil; varen.
il Het toeval wilde echter, dat ik, ten huize van j
gl . . ‘
den Heer GUNTERS, 1n kennis kwam met den Heer
; .
j j I{IMMEL.
Na eerst met hem gesproken te hebben over eenige
zaken, kwam het natuurlijk weêr op het magnetisme. ij
ïêl Ik vroeg den Heer IIIMMEL of hi` ook eenige ver- I
j b J ze I
j andering maakte in de recepten welke hem door de ·
' " =< . ..
somnaihbule gedicteerd werden, waarop hg groote ig
oogen opzette en de opmerking maakte dat het was
D alsof hg voor den kantonrechter stond. I
Daar ik volstrekt een lan had te ekscheren, i
t S P g .
q. zeide ik hem, dat hiervan natunrlük geen sprake was, ij
Q doch dat deze vraag bi` mi' o vekomen was, om te
; onderzoeken. ?
Daarop antwoordde hü mü, dat dit enkele malen
if plaats had; büv. bü het voorschrüven van pillen door I
de somnambuleg daar het dan wel eens gebeurde dat g
.ê j
i ·l
.2; i §
ll ’
_a j
l%g<‘=>;­;­;;.,.,,.. ..,. V ,4 ,___,____ ..I ` i