HomeVerslag van een consult, gehouden 17 November 1882, te 's-Gravenhage, met de somnambule G.C. Gunters, in tegenwoordigheid vPagina 11

JPEG (Deze pagina), 628.90 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 15.04 MB

lr ’ l V g ' i ____V_ _, V [_ _,
9
netisme, waarvan zü de grootste wonderen ver-
haalden, waarop ik hun dan ronduit mün ongeloof `
. in die zaken te kennen gaf, daar ik feiten wilde zien
en dan eerst kon oordeelen.
D Vele genezingen werden mü opgesomd, zoodat ik
il na zoovele verklaringen toch wel een gedeelte daarvan
had kunnen gelooven.
Doch het magnetische geloof vond bg mü geen
ingang; ik verlangde sprekende bewnzen en wanneer
die ten gunste van het magnetisme uitvielen, dan was
er ten minste een reden iets aan te nemen.
Door die gedachte vervuld stelde ik aan de familie
GUNTERS voor een_proef te nemen met een stuk
papier, waarop ik iets zoude schrüven en het dan
zoude leggen tusschen de hand der somnambule en
de miine.
` VVanneer de somnamhule, dan, in haar magnetischen ·
slaap, had kunnen lezen, wat op dat papier geschre-
ven stond, had ik ten minste één bewüs gehad dat
Y zü Clairvoyante was; doch de Heer GUNTERS wilde
daarvan niets weten, daar, volgens zün gezegde, het
papier een dood lichaam was.
Nu kwam het mü voor, dat het beter zoude z§n
al die magnetische gedachten uit mün hoofd te ban-
nen, doch het gelukte mü niet.
Daar het nu niet ging een proef te nemen met een
beschreven papier, stelde ik den Heer GUNTERS voor
een proef te nemen op de volgende wüze:
Ik zoude, met een kleurstof, eenige letters op de