HomeVerslag van een consult, gehouden 17 November 1882, te 's-Gravenhage, met de somnambule G.C. Gunters, in tegenwoordigheid vPagina 10

JPEG (Deze pagina), 632.39 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 15.04 MB

8
lt
er noodig om te bewüzen, dat de menschen, ge- j
loovende aan de genezing door het magnetisme, in
een groote dwaling verkeeren.
li! Tot müne verwondering heeft, zoover mü bekend i
is, de heer KIMMEL niets tegen het ingezonden stuk z
van D’. BOLLE ingebracht. Genoemde heer zegt, »-
dat door hem een ingezonden stuk opgezonden is
aan de redactie van het Zllaanclblad tegen de kwa/c-
zalverg en dat deze redactie het niet wilde opne-
men; doch münheer ICIMMEL, moet het dan alleen i
opgenomen worden als ingezonden stuk, omdat dit
niets kost?
Is er dan geen andere gelegenheid u te verdedigen
tegen DK BOLLE, dan door ingezonden stukken?
Il Ik mag toch niet gelooven, dat u tegen eenige
kosten opziet, wanneer het geldt een zaak van groot p
ë gewicht, zooals het magnetisme, waarvan u zelf` de ·
titel hebt aangenomen als speciaal arts; u zult toch
ë zulk een titel niet willen voeren zonder een volledige
‘ wetenschappelüke kennis te bezitten van het magne­ ,
tisme en hare genezing?
p Om nu te komen tot mün eigen consult, deel ik
het volgende mede:
té Den 28m" April 1882 had ik het ge11oegen met
i den Heer GUNTERS in kennis te komen, door het
voor Z.Ed. plaatsen van advertentiën in verschillende
couranten.
l Na dien tüd kwam ik met den Heer GUNTERS en
züne echtgenoote dikwäls in gesprek over het mag-
s
l