HomeDe historische beoefening der Nederlandsche letterenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 926.76 KB

TIFF (Deze pagina), 8.15 MB

PDF (Volledig document), 30.24 MB

l
- éë
G E
scheidenheid me heeft doen besluiten u te verzoeken l
" dit eenvoudige voor lief te nemen. E
Deze weinige woorden te mijner zelfverdediging: ik
haast me u het onderwerp mede te deelen, waarvoor
" ik uwe aandacht vraag.
_ Het staat geschreven in ’t kon. besluit tot regeling
van de examens en promotiën, art. 2, § 5, letter c, M MFM
alinea 2, sub ar De nederlandsche letterkunde (ge-
, schiedenis, aesthetische critiek); naar aanleiding van
de woorden ngeschiedenis der nederlandsche letterkunde" _
wensch ik uwe aandacht eenige oogenblikken te bepalen I
bij de eischen van de historische beoefening onzer
vaderlandsche letteren.
. Ik herinner me bij Cobet te hebben gelezen: ,,necesse l
est in antiquarum litterarum interpretatione ut tibi I
animus antiquus fiat et ita sentias ut illi veteres sentie- J
bant", gulden woorden , der behartiging ten volle waardig,
en niet uitsluitend voor den beoefenaar der grieksche '?
en romeinsche letteren geschreven. Want evenals voor . . l
den classieken philoloog een helder inzicht in het letter-
kundig leven en de letterkundige beweging der oudheid
‘ onmogelijk is, indien hij niet weet zich los te maken, ,
[ te abstraheeren van de nieuwe wereld, van eigen tijd j
· en eigen omgeving, en zich in te denken, in te werken, I
te verplaatsen in de dagen van het verleden, desgelijks j
voor den modernen. Geestig dringt Heine aan op de 4
` nakoming van bedoeld voorschrift, als hij de Franschen
eenig denkbeeld wil geven van de helden der Nibe-
lungen: »l€Clenfalls" -~ ik moet het u voordragen in
het oorspronkelijke - ,,jedenfalls ist das Nibelungen-
dx- r .