HomeDe historische beoefening der Nederlandsche letterenPagina 36

JPEG (Deze pagina), 878.90 KB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 30.24 MB

i 34 .
· I
4 sloten, en te voldoen op mijn collegies over onze
letterkunde aan de eischen beide van de kroniek en
· van de critiek, van de historische niet alleen maar ook X
4 van de aesthetische en vergelijkende beoefening der
nederlandsche letteren. lv
Voordat wij scheiden nog een enkel woord - ik ~
r ` beloof u, het zal kort zijn, - over me zelven.
Was het te Groningen mijn lust en leven te werken,
veel en velerlei, het zal ook hier mijn ernstig streven i
zijn, het vertrouwen in me gesteld door ambtgenooten, l
curatoren en hooge regeering niet te beschamen. Door ·
academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
t wensch ik te doen wat in mijn vermogen is, om
op het voetspoor van mijn voorganger, ·onzen hoog
geschatten Brill, wien gij, en ik begrijp het best, bij
achting ook liefde toedraagt, ­­ om op zijn voetspoor
jl het waarachtig belang mijner leerlingen te bevorderen
en mede te werken tot den bloei dezer hoogeschool. i
Van Groningen, waar ik de zeventien jaar, dat ik er
professor was, van ambtgenooten, vrienden, studenten .
onbeschrijfelijk veel goeds heb genoten, meer dan ik * ·
. had kunnen verwachten, meer dan ik zeggen kan, -
van Groningen nam ik noode afscheid: gelukkig dat
het verleden door de herinnering blijft voortleven ....
doch, laat ik mr daarover zwijgen.
Met opgewektheid en ingenomenheid aanvaard ik
mijne taak, dat verzeker ik u: zal doelmatige verdee-
” ling van arbeid, die me ontheft van de verplichting, Y
i om, benevens over nederlandsche taal, stijl en letter- Ii
_ kunde, over gothisch, angelsaksisch en middelhoog- {Y
i duitsch collegie te geven, iets dat noodwendig versnip-
L