HomeDe historische beoefening der Nederlandsche letterenPagina 35

JPEG (Deze pagina), 925.68 KB

TIFF (Deze pagina), 8.20 MB

PDF (Volledig document), 30.24 MB


l ra
33
’ `ê
tot het historisch, het beschrijvend gedeelte, zich een
` treffelijk arbeidsveld verkoren, een veld bovendien, dat
voortdurend tot vernieuwde krachtsinspanning uitlokt
en nog veel vrucht belooft.
i Er is meer, M. H., waarop ik uwe aandacht zou ij;
willen vestigen, ik noem alleen de biograüsche en
, bibliografische nasporingen, waarvan het onberekenbaar
belang, vooral in den jongsten tijd, ja nog dezer dagen i
‘ . bij ,,De Roemster van den Aemstel" treffend is geble- i
ken, doch de korte spanne tijds, mij tot spreken ver- iä
t oorloofd, verbiedt daarover af te dalen in bijzonder-
' . heden: ik ga besluiten.
Moge deze toespraak, M. H., er iets toe bijdragen ` i
, om de nederlandsche philologen van de medewerking ·
ig te verzekeren van enkelen uwer, dan hebben zij alle
reden mij dankbaar te zijn, al beantwoordt gij daar- ’ il
I mede nog niet aan het ideaal van den beoefenaar onzer ‘
i letteren. .
, Want had ik me voorgenomen u dat te schetsen, i nl
ik zou nog moeten wijzen op twee onmisbare voor-
waarden: ten eerste de beoefening der schoonheidsleer,
X der aesthetiek, die u in staat stelt de voortbrengselen i
onzer letterkunde te beoordeelen en alzoo hunne abso- l
lute waarde te bepalen; ten tweede, de beoefening der
4 vergelijkende letterkunde, die uin staat stelt aan Neder-
’? land zijne plaats aan te wijzen in het rijk der wereld- _ i
litteratuur. Beide punten stip ik slechts aan pro memorie, {
‘ ter zelfverdediging, om den storm van verontwaardiging
over bekrompen opvatting en kortzichtigen blik te be-
Q zweren, want door daden hoop ik u te toonen, dat
ii werken als die van Hegel, Vischer, Carrière, Scherr,
Doorenbos, niet met zeven zegelen voor me zijn ge-
U rij i ` 3 .
. l
j .