HomeDe historische beoefening der Nederlandsche letterenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 757.88 KB

TIFF (Deze pagina), 8.18 MB

PDF (Volledig document), 30.24 MB

29 l
,,Niemand kan zoo hoog 1
ij Het tempelspits besteigeren dan De Decker!" ') 7 l
en deze zelfde De Decker, die dan zoo hoog vliegt,
< op zijne beurt verzekert, Qjpll
1 ­ ,,Dat Cats alleen door zijn gedicht
ç Meer blinde zielen brogt tot licht,
Meer dertelen tot schamen, .
Dan al ons' Dichters t’samen; jl
i . [ g
En dat derhalven hem de kroon
Toekomt, die Phoebus is gewoon
Den Rymeren te geven, V
, Die boven anderen zweven"; ’) I
indien iemand als Van Effen ook een lans breekt voor
Cats 3) ; als niet onduidelijk wordt te kennen gegeven, il
i dat de adelaarsvlucht van Vondel het publiek blijk- i
baar te hoog gaat 4), dan hebben wij in die en dier- _ 1
gelijke ontboezemingen en mededeelingen evenzooveel A
welsprekende uitingen van den volksgeest, die ons
, gevvenscht bescheid geven aangaande de hier te lande
i algemeen heerschende denkbeelden over inhoud en
strekking van litteraire kunstvoortbrengselen.
Verzuimen wij daarbij niet de geschriften van pole-
mischen inhoud zoo in proza als in poëzie, spot- en
, schimpdichten, na te slaan; en ook niet, op het titel- , 1
` blad te kijken naar het rangtelwoord van de uitgave,
<< L .
‘) jonckbloet, t. a. pl., II, bl. 117.
E f Z) T. a. pl., bl. 120.
; Ten Brink, Kleine Gm;/1., ze uitg., bl. 152 over Cats’ populariteit.
* ") jonckbloet, t. a. pl., II, 52, 124, 326, 478.
5 ;
· · ä
E . 1