HomeDe historische beoefening der Nederlandsche letterenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 964.85 KB

TIFF (Deze pagina), 8.26 MB

PDF (Volledig document), 30.24 MB

' t ¥ r lïïl
2
l 97 .
ä tragedie héroïque of huiselijk tooneelspel; blijspelen '
• van karakter, van zeden, van verwikkeling of esbatte-
menten en koddige, zotte kluchten; schalksche minne- l
’ liederen of statige psalmvertalingen; oden en hymnen _
of ,,poésie du foyer"; poëzie op hooge brozen of op
kamermuilen: waaraan gaf men hier de voorkeur? Ik
. vraag niet, in welke soorten van dicht en ondicht,
· aesthetisch gesproken, onze meesters hebben uitgeblon- 5
ij ken, want dzè kwestie ligt buiten den kring van het ;
l historisch onderzoek, maar welke soorten ’t meest in il,
‘ den smaak plachten te vallen van ons letterlievend
publiek , zoo lees- als hoor- en kijkgraag. En wat daarvan gl
was de grondtoon. En welke gewassen, van vreemden
j bodem hierheen overgeplant, konden wortel schieten êl
2 en worden voortgeteeld. En welken invloed onze grond
en ons klimaat erop hebben geoefend.
Evenals ik, om onze nationale schilderschool te kennen, fi
noodig heb te weten zoowel in welken toon en trant _ [
onze schilders gemeenlijk vielen als welke doeken hier
het best voldeden, desgelijks met de voortbrengselen
van onze dichterscholen. Waarin is het dat onze fraaie .
geesten in rijm en onrijm geregeld vallen, in het ver- C
hevene, het stichtelijke, het huiselijke, het amoureuze,
i het boertige, het ...... ja, waarin? En waarom? En
3 wat vond den meesten bijval? Wat voldeed alzoo blijk- I
{ baar aan onze letterkundige behoeften en bevredigde ‘_ 1
i onze letterkundige eischen, zoodat het aanspraak had
è op den naam van nationale kunst? Gij gevoelt, dat
` ter beantwoording van deze en dergelijke vragen meer E
wordt vereischt dan de lezing en bestudeering onzer j
eigenlijke bellettrie, meer ook dan eenig handboek van ‘
letterkundige geschiedenis: om de publieke opinie te
i ?*
7 ‘ ·