HomeDe historische beoefening der Nederlandsche letterenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 960.58 KB

TIFF (Deze pagina), 8.26 MB

PDF (Volledig document), 30.24 MB

gi ‘ j
I 26 l
l ­ tijd schrijvende, zich ongetwijfeld zwaarder eischen en
hooger idealen zouden stellen, dan mogen wij, die als •
V i op hunne schouders staan en alzoo verder kunnen zien, `
‘ ons niet voldaan gevoelen met de waarneming en boek- =
staving der verschijnselen aan onzen letterkundigen
hemel, maar moeten tevens de wetten trachten op te
nl sporen, die hen beheerschen. · _
T De kennis van vorm en inhoud onzer letterkundige .
i [ kunstproducten, beschouwd in het licht der cultuurge-
g schiedenis, gerangschikt niet eenvoudig naar tijdsorde l
T maar soortsgewijs en daardoor kenmerkend, het is gewis ~
veel, en benijdenswaard de philoloog, die er zich op
i mag beroemen, maar die wetenschap is nog niet alles.
jj Tot een volledig denkbeeld van het litterarisch leven
r en de litterarische beweging in Nederland wordt meer i
vereischt.
{ Benevens naar den oorsprong der stof en de wijze `
van bewerking der voortbrengselen heeft de beoefenaar
i Q onzer letterkundige historie een onderzoek in te stellen
l J naar den aftrek van de geboden waar, hare ontvangst
door het publiek, de uitspraak der openbare meening.
Wat waren hier te lande de meest geliefkoosde onder-
z werpen van dicht en ondicht, de meest gezochte stoffen;-
· welke richting, welke school werkte blijkbaar het meest i
naar het hart en den zin van onze natie? Waaraan ,
l hebben onze dichters zich gewaagd met goede kans op
i populariteit, waarmede fiasco gemaakt; en hoe was W
tegenover de aspiratien en idealen der letterkundige
i kunstenaars de houding van het algemeen? Gewrochten ‘
der verbeelding of berijmde handboeken van godge- "
j leerdheid, zedenleer, natuurlijke historie, wereldgeschie-
l denis; heldendichten of leekenspiegels en doctrinalen;
ej , ` ‘
fil ,.
ii Q