HomeDe historische beoefening der Nederlandsche letterenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 938.61 KB

TIFF (Deze pagina), 8.22 MB

PDF (Volledig document), 30.24 MB

a W ` ` E - l E
ll
éï- · 24
niet alleen de vraag, welke dichterscholen op onze
_ letterkunde invloed hebben geoefend en hoedanig die ¢
invloed is geweest, maar tevens hoe sterk en hoelang. x
j W Wat was als eene luchtverheveling even plotseling en l
spoorloos verdwenen als glansrijk verschenen? Wat j
dichterswaan van den dag, pure proefneming, mode nl
van het oogenblik; wat daarentegen rijpe vrucht van
studie der vreemde kunstvoortbrengselen en alzoo artikel gl
van letterkundige geloofsbelijdenis; wie hebben kleur
j bekend uit gemaaktheid, wie uit overtuiging; wat was Q
voorbijgaand, wat blijvend: het vraagstuk der vreemde " Q
g overheersching op ons letterkundig gebied blijft onvol-
ledig behandeld zonder het antwoord op dergelijke
vragen. En het belooft, denk ik, verrassende en be- `
, langrijke uitkomsten. _ g
De sentimenteele stipjes en streepjes, halve regels l
en uitroepingsteekens van Feith jmogen hier niet lang
in de mode zijn geweest en, dank den parodieën van
Bilderdijk en Kinker, betrekkelijk weinig navolging
j f hebben gevonden, geheel anders staat het geschapen
j met de engelsche ,,tragedies en comedies", waarvan ik
l daareven met een woord sprak. Neen, wij kunnen niet t
volstaan met de engelsche tooneelisten op hunne kunst-
l reizen te volgen, hun repertoire op de boekerij te
, Dresden te lezen en te caracteriseeren, maar hebben
verder met Cohn’s S/zcM2spea7#e 2% Gewmmy voor ons ·#
als met gewapend oog de vaderlandsche treur­ en blij-
j spelen, zelfs onze kluchten, nauwkeurig te bezien om 3
hun invloed hier te lande beide te peilen en te meten.
' Een m. i. nog rijke mijn: zoo trof het me onlangs bij
1 i Cohn te lezen, dat ,,a large proportion of the English
theatrical jokes turns upon the distörtion and misunder-

4
:3,
l ·