HomeDe historische beoefening der Nederlandsche letterenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 943.63 KB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 30.24 MB

23
wier zeventigsten jaardag wij dezer dagen hebben her- {
` dacht; dat zelfs enkele romans en novellen, beide van .
x karakter en van zeden, tooneelen te aanschouwen geven ‘
' van ontucht en liederlijkheid, spelende in steden en ,
dorpen van ons eigen land, bordeelwerk van het ge-
meenste realisme. Maar zijn wij dan zoo ontaard van A
onze goede oude zeden, en heeft de voorvaderlijke .
i deftigheid de plaats geruimd voor lichtzinnigheid en
,~‘ losbandigheid van de ergste soort? Werden onze brave
‘ Hendriken, onze kuische jan Salies even zooveel los-
j ` bollen en Lovelaces; werd de verbeelding van onze
bellettristen, door het vele geschrijf wellicht over pro-
stitutie en twee-kinderen­stelsel, onze bellettristen van N
: nederlandschen huize en nederlandschen bloede, wulpsch
L en onrein?
Of is de sleutel van het raadsel elders te zoeken? l
Gij denkt met me aan den Assommoir, de Curée, den
· Pot-bouille, en schat u gelukkig te mogen aannemen,
. dat bedoelde geschriften, niet meer dan even slaafsche
als onbeholpen nabootsingen zijn der werken van
Emile Zola, edoch zonder de moraal van Page d’amour,
zonder het onmiskenbaar groot talent van verhalen en
beschrijven, en bovendien zonder eenig het minste
besef van de, blijkens zijne brochure La zefzaölzyue el
la Zz`z'Ze9#aZzWe, edelaardige bedoelingen en gemoedelijke
beweegredenen van den franschen meester. Troostrijk
denkbeeld, dat met zijne boeken ook parelen van het
· ’ zuiverste water als de heerlijke gedichtjes van François
Q Coppée onze grenzen worden overgevoerd, .... doch
l ik wil afbreken voor nog eene andere opmerking. A
Aan het onderzoek naar den windkant knoope zich
j vast de berekening van de windkracht. Het is namelijk i
i ‘
E
‘ l


L., i ...... .. A . - .... .... . . ru W ’