HomeDe historische beoefening der Nederlandsche letterenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 966.60 KB

TIFF (Deze pagina), 8.08 MB

PDF (Volledig document), 30.24 MB

w
i .
'i ` ` Q
' nl
19 tg
J spaansche, duitsche school van vroeger en later eeuw, ,
en haren invloed op onze vaderlandsche letteren. Want
‘ is onze taal in woordvoorraad en woordvorming alles
behalve zuiver dietsch gebleven, evenmin onze letter- l
£‘ schat. De Clercq’s uitmuntende verhandeling toonde reeds
J, overtuigend aan, dat wij lang niet altijd ons zelven .
waren; · en een oppervlakkige blik op onze lettervruch­ <
tem wekt het vermoeden, dat onze dichters beide van
proza en poëzie niet allen éénes geestes kinderen zijn
ä geweest. De ingeving, de inblazing, ik bedoel de in-
_ _ spiratie, is blijkbaar verscheiden: wat een verschil b.v. Q
j tusschen een Starter en een Vos aan den eenen en g
i een Vondel aan den anderen kant, tusschen spektakel- `
* stukken als Timbre en Titus, met hun tooneelen van ,
verkrachting en doodslag, hun drukte en rumoer aan
ll deze, en den jeftha met zijn eenvoud en rustigheid aan j
‘? gene zijde! En wederom tusschen dit meesterstuk van
joost hier, en de Isabella van Coster, den Geeraerdt i
ä van Hooft daar! Eindelijk tusschen deze en het eerste 3
r g het beste zinnespel! Zal uit den baaierd der tooneel- ·
_ wereld de gewenschte orde worden geschapen, dan is
, scheiding en schifting van de stukken plicht, en behoort ·
de cataloog beredeneerd, wetenschappelijk te worden, l
. ‘ de rangschikking hare rechtvaardiging te vinden door
i beschrijving en kenschetsing: kenmerkende tentoonstel- · l
" ling alzoo van het gelijkslachtige en gelijksoortige, dat
mogen wij verwachten van den beoefenaar onzer let-
_- terkundige geschiedenis. Ik wil zeggen: het is onvol-
E doende te schermen met groote woorden als engelsche
i comedianten , griekschen geest, Seneca’schen trant,
i ,,allegoriseerende moraliteit", - spaansche mantel- _en ¥
~ degenstukken, fransch classicisme zou er nog kunnen
.r 2* ‘ <
; L
E al trg g Y