HomeDe historische beoefening der Nederlandsche letterenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 949.18 KB

TIFF (Deze pagina), 8.18 MB

PDF (Volledig document), 30.24 MB

ir
dit " .
li . .
Hetzelfde geldt 1n meer of mindere mate van drama-
tische en epische poëzie. Voor ’t blijspel en ’t treurspel,
*' waar het hekelend optreedt als in Iphigenia en Pala­ l]
l medes, zal dat wel geen betoog behoeven: een hekel-
I spel van vroeger tijd zonder commentaar is als de kleu­
ren voor den blinde. Aanmerkt Vondel’s Lucifer, de
menigvuldige, dikwerf - ik geef het toe - in ’t oog
A, = springende, maar minstens even vaak dieper liggende, Q
i immers behendig verborgen, toespelingen op het voor- ,
ä spel van den tachtigjarigen oorlog en de nederlandsche Q
§' beroerten zelven worden alleen bemerkt door hem, die
'r even goed als Vondel te huis is in de historiën van
l Hooft en Bor en Van Reyd? En Langendijk’s VVind­
A; handelaars: komt daarin niet meer geest en leven naar-
, mate wij langer turen op de ,,konst-plaaten" van ,,Het §~
V i groote tafereel der dwaasheid"?
De kennis, van de herkomst der tragische stof moge
tot een helder inzicht in het treurspel wellicht minder
3 noodig worden bevonden, aangezien de kleine wereld
_ ‘ der tragedie hare verklaring hoofdzakelijk in zich zelve Q
vindt en alzoo geene memorie van toelichting behoeft, t
toch is ook zij van eigenaardig belang voor den beoefe- A
· naar der letterkundige geschiedenis. Hoe de oud-testa-
j mentische stof door Vondel, de romantische door Breeroo,
de historische door Hooft is verwerkt, zal van het ant- p
j woord op die vraag niet voor een goed deel de plaats
j afhangen, die wij uit het oogpunt van scheppende
verbeeldingskracht toewijzen aan den dichter? Had hij
* het slechts voor ’t grijpen, dan kan hem hoogstens de
l lof toekomen van den talentvollen greep; heeft hij
j' daarentegen de stof, hem door de heilige schrift, den
pj Amadis-roman, de kroniek geboden, aangeraakt met i
ik ..1
l ·
; ’ (
i nl
iv
xt . _ . c fl