HomeDe historische beoefening der Nederlandsche letterenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 874.01 KB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 30.24 MB

j _A` l '_Yl"liwi”TiTF ` W . ` . ` p jj
. <; ­ · . ;a
Y
IQ
jg! 11 L
IC ll
lg geen onbepaald vertrouwen stelt op de onfeilbaarheid
'van handschriftelijke overlevering en werktuiglijken
ll nadruk, maar, bekend met de schrijfllaters van slape- H
. · . »
rige monniken en de drukfouten van onnadenkende gj
zetters, wil zien uit eigen oogen de zuivere, oorspron-
kelijke teksten, die zal de ,,variae lectiones" en ver- .
A " schillende uitgaven moeten kunnen lezen met criti-
T schen blik en de knollen van afschrijver en drukker ijf
Ԥ ' weten te onderscheiden van de citroenen des meesters. Z
•. . • . .. ,*‘
Maar moet hij dan niet innig vertrouwd zijn met de
§ taal en sti`l met de wi`ze van s reken zoowel van iá
ï J i J 2 lil
j schrijvers land- en tijdgenooten als van hemzelven? Q] Q
Wel verre daarom van den beoefenaar der letterkun-
f dige geschiedenis vervaard te maken voor den taalleer-
§ aar als voor een boeman, een bietebauw, die van niets
· leeft dan woordwortels en zich uitsluitend verkneukelt in 22ä
» .. lil
_ de klankleer, zouden wij veeleer der taalkunde een gil
· . . il
krans vlechten als die de onmisbare voorwaarde mag
.` heeten van alle letterkundige waarneming; en, zonder
j ons te ergeren l aan de fantastische improvisatie van 'A
den volksvertegenwoordiger, wiens ondicht bovendien
l op heeter daad wordt gelogenstraft door zijne ge-
dichten, de· woorden aanhalen, die Grimm in 1822
aan Hoffmann von Fallersleben schreef: ,,men moge
` zoo laag neerzien op de studie der spraakkunst als
Q; men verkiest, ze heeft stellig dit voor, dat ze bezonnen
ç en bedachtzaam maakt"1), en de versregels van onzen "«
IQ, Piet Paaltjes:
. li
1) Von Raumer, Gesa/zz;/zie [ier garz1za7zz`xc/zen P/ziZ0Z0gi.¢ 710ïzz¢gs­
wczlïe in Deals;/zlmzd, bl. 45 3.
,, it
il
if?
. ·
gw
a']
:
j . gg
. " . t ~ _ . li