HomeDe historische beoefening der Nederlandsche letterenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 30.24 MB


_'€
M
‘ genoeg. Is het toch een feit, dat de aanblik eener taal
{ g voortdurend verandert; dat, om maar iets te noemen,
j door de wet der deflexie de buigings- en voegingsvormen, nl
door de metaphorische toepassing de beteekenissen lang- j
zamerhand worden gewijzigd, dan rust op den exegeet
W de verplichting zich het taalgebruik van elke eeuw, wier L ,
= pennevruchten hij verlangt te kennen, ik zeide bijna:‘ o_
W,. van elk menschengeslacht, eigen te maken. ja zelfs
j, nog meer dan dat. Want, indien er waarheid schuilt
· in het aphorisme van Buffon: ,,le style c’est l’homme
- même", en ook in zijn spreek- en schrijftrant menig l
. E ‘, geniaal kunstenaar van dicht en ondicht blijk geeft van
vindingrijkheid en oorspronkelijkheid van taal; indien
i ` woordenboeken van Breeroo, Hooft, Bilderdijk, gramma-
tica’s van de spraak niet slechts der middeleeuwen maar _
evenzeer van Vondel broodnoodig worden bevonden, en »
i wij met Kiliaen en de Tweespraek kennelijk niet kunnen ` ,
volstaan, dan zal, benevens de landstaal en de streektaal .
. van heden en verleden, de taal van schier elke letter- W
il i kundige schepping afzonderlijke beoefening vereischen.
i Waar twee hetzelfde doen , is het al dikwijls niet hetzelfde ; Q.
waar twee hetzelfde spreken of schrijven, verschilt de
bedoeling vaak hemelsbreed, inzonderheid zoolang de
ji schrijftaal`nog dialectisch gekleurd blijft. Wie daarom _
naar de idee eener schildering ,,zonder verf, met loutre .,
luchtpenseelen", zooals Bilderdijk de spraak kenschetst, il
dh niet blootelijk wil raden, maar het beeld, dat leefde in ,2%
i de ziel van den dichter als weerkaatst wenscht te zien 'W
in het eigen gemoed, die zal de uitdrukkingen, waar-
door de indrukken van den kunstenaar als worden
belichaamd en veraanschouwelijkt, behooren te verstaan
i tot in hare Hjnste tinten en schakeeringen. En wie V
J. ¢