HomeDe historische beoefening der Nederlandsche letterenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 928.38 KB

TIFF (Deze pagina), 8.12 MB

PDF (Volledig document), 30.24 MB

l E
l
ë 8
i l/Iiddeleeuwsch - natuurlijk niet in den geest van j
‘ Friedrich von Schlegel, die er catholiek van werd, (
I maar in dien van Wilhelm, en van Hoffmann von Fal- I
` lersleben , en van de broeders Grimm -, en zeventiende-
eeuwsch behooren wij te kunnen wezen in denkwijs, I
zienswijs, levenswijs ; het tornooi te hebben bijgewoond,
i de taveerne bezocht, den omgang aanschouwd, den
vastenavond gevierd, zullen middelnederlandsche ridder- " *7
i romans en goede boerden en mirakel-spelen en ,,sotter- e
. nien" wat meer voor ons wezen dan eene doode letter.
In het Amstelredam van Breeroo en Coster en Vondel
moeten wij hebben rondgeslenterd op visch- en groente-
. ‘ markt, en gezeten in de komedie tot onder ’t zoog.
2 ,,klootjes-volck" toe, en geluisterd naar de beraadslagingen
I van den breeden kerkeraad, zullen de liedboeken, de Q
; tooneelstukken, de hekeldichten van het bloeitijdperk
j onzer letteren wat beters voor ons wezen dan versteende *
oudheden en zeldzaamheden. Tenzij de geschiedenis j
, i der beschaving den letterkundigen bodem verlichte, en j
·· het huiselijk, maatschappelijk, kerkelijk en staatkundig
j p leven, in één woord, de cultuur van eenig tijdperk de {
j onze zij geworden, zullen wij altijd min of meer vreem- ii
l deling blijven ook in zijne litteratuur, zijne letter-
vruchten een indruk op ons maken van gedroogde I
. bloemen zonder eenige geur en fleur.
Mag alzoo de kennis der beschavingsgeschiedenis in ’
1 zekeren zin propaedeusis heeten voor de historische
ç beoefening der letterkunde, die der taal heeft aanspraak 1
` op den naam van onmisbare voorwaarde. Immers,
indien wij de taal, het voertuig der kunstgedachten,
niet meester zijn, zal de kunstenaar wel nimmermeester I `
T worden van ons gemoed, of liever, blijft recht verstand
. I O