HomeMeer vee op het weidebedrijf met kunstmestPagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.40 MB

TIFF (Deze pagina), 12.25 MB

PDF (Volledig document), 15.53 MB

Een zware en over de geheele groeiperiode verdeelde stikstofbemesting met een gemakkelijk
oplosbare stikstofmest, dus een voortdurende toevoer van stikstof is noodig voor den groei van
steeds nieuwe hoeveelheden jong gras; zonder stikstof kan gras geen eiwit vormen.
Het gebruik van een vaak herhaalde stikstofbemesting op weiland is voordeelig!
Doordat de voor één koe benoodigde oppervlakte weiland kleiner wordt, stijgt de opbrengst per
. H.A. sterk, terwijl in meerdere gebieden ook de melkopbrengst per koe zal toenemen, mede als
gevolg van de verhoogde voedingswaarde van het gras en de verbeterde beweiding: de melkop-
¤# brengst wordt regelmatiger.
j Zoo werd bij den Heer J. v. d. Sande te Boxtel, waar het bedrijf op minder goeden grond
‘ gelegen is, in 1927 de melkopbrengst van 2844 op 5028 Liter verhoogd, de voor een koe benoo-
X digde oppervlakte van 89 op 47 Are verminderd met 128 K.G. zuivere stikstof per H.A. (over-
eenkomend met 625 K.G. Zwavelzuren Ammoniak of 280 K.G. Ureum BASF); het aantal stuks
H vee kon in dit geval dus met ongeveer drie vijfde gedurende den weidetijd toenemen. 1)
. Niet alleen op gewone, maar ook op zeer vruchtbare gronden, werden dergelijke resultaten be-
reikt. Zoo werd bijv. op het bedrijf van den Heer E. ter Haar, bekend veehouder te Ruinerwold,
F5 door een verhooging der stikstofbemesting van 20 K.G. op 126 K.G., dus met 106 K.G., zuivere
_~ { stikstof per H.A. (overeenkomend met ruim 500 K.G. Zwavelzuren Ammoniak of 235 K.G.
Ureum BASF) de melkopbrengst verhoogd van 4401 Liter op 6949 Liter per H.A.; de voor een
,- melkkoe toen gebruikte weide­oppervlakte dus van 41 tot 24 Are verkleind.
De uitstekende rentabiliteit der stikstofbemesting is hier gewaarborgd, 2) doordat met f61.-­ aan
*1 stikstof een meeropbrengst aan melk verkregen werd ter waarde van f 178.30.
Z j Wij dienen hierbij ook de besparing op stalvoedering, regelmatiger grasgroei en minder last van
ongunstige weersgesteldheid in aanmerking te nemen.
1- j Hoe in Nederland op groote schaal het voordeel van een flinke stikstofbemesting wordt gevoeld,
blijkt overduidelijk uit het Rapport van de Directie van den Landbouw betreffende den stand der
landbouwgewassen op 12 Juni 1928. Hierin werd o.a. vastgesteld:
· ,,Bij de weide- en hooilanden is de invloed der ongunstige weersomstandigheden wel het meest t·ot uiting gekomen.
31‘ Algemeen wordt geklaagd over weinig ondergras in de hooilanden; een gunstige uitzondering daarop echter maken
die perceelen, waaraan een flinke stikstofbemestirzga) is toegediend; de grassen zijn daar veel sterker uitgestoeld,
re · zoodat zoowel onder- als bovengrassen krachtig tot ontwikkeling zijn gekomen; ook de goed bemeste weilanden
vertoonen een veel beteren stand."
lg · Geen enkele landbouwer, die zijn weiland met stikstof heeft bemest, twijfelt aan het voordeel, dat
€€ x hem de stikstofbemesting biedt.
iil, ‘ ;) Zie: ,,De uitwerking eener verhoogde stikstofbemesting. op weiland", door lr. C. A. G. Spaan. F
) Zie: ,,Twee proeven met zware stikstofbemesting op weiland", door L. Weyer.
3) Cursiveering van ons.
7