HomeMeer vee op het weidebedrijf met kunstmestPagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.26 MB

TIFF (Deze pagina), 12.25 MB

PDF (Volledig document), 15.53 MB

lil. DE MODERNE WEIDEBOUW. EBI
Meer en voedzamer gras - Het vee vroeger naar de wei, later. naar den stal - Grootere hoeveel- Opl
heden melk -­ Minder sehommelende melkopbrengsten - Hooge en gelijkblijvende inkomsten! Sw
Wie dus prijs stelt op veel voedzaam gras van de beste qualiteit, zoowel vroeg in het voorjaar,
als in den zomer en nazomer, dat geschikt is voor het verkrijgen der hoogste melkopbrengsten
en voor verkorting van den staltijd en van bovengenoemde voordeelen wil profiteeren, DO
moet zwaar en vaak mesten, vooral met stikstof, ook in den nazomer. A H`!
g€‘
V De bemesting van Weiland. nl Ei
Een bemesting met stalmest of gier, of alleen met foriorzuur en kali, is voor de weide niet vol- gg;
doende. Men geve daarom: x dig
In den winter per H.A.: 350-400 K.G. Thomasslakkenmeel of superfosfaat; daarbij 66,
400-600 K.G. Kalizout 20 0/0 en zoo noodig kalk. M V6
Vroeg in het voorjaar: 200--250 K.G. Zwavelzuren Ammoniak of j Ni,
150-200 K.G. Leunasalpeter BASF in één gift (: 40-50 KG. s¤1<sr¤f)· ,6.
In den zomer: Na de Ze, 3e en soms 4e maal afweiden, steeds do
50-75 K.G. Ureum BASF of 150--225 K.G. Kalksalpitïä_35 KG stikstof), { St,
De moderne bemesting en beweiding moet toegepast worden. U]
Deelt het grasland in veel kleine perceelen in. Verweidt het vee veel sneller, dan U tot nu toe ge- m‘
woon is. D,
Laat het vee in twee of drie groepen, met verschillende productie, weiden; laat elk versch perceel
eerst gedeeltelijk afgrazen door het beste melkvee, daarna door minder goed melkvee, zoo moge- j V`
lijk daarna door jongvee.
Geeft, zoodra een perceel kaalgeweid is, een overbemesting met Ureum BASF of Kalksalpeter. i Z
Dat de stikstof op weiland wonderen doet, ook in den zomer, weet ieder, die ze in ruime hoeveel bi
heid heeft aangewend. 13
De uitwerking der stikstof kan het best met die van gier vergeleken worden: _ nl
de grasgroei wordt vervroegd, er groeit meer gras, terwijl een kaalgeweid perceel weer vlugger A
voor beweiding geschikt is; er moet dus ook veel sneller worden verweid op meer, doch kleinere I ä
perceelen om te voorkomen, dat te veel gras wordt vertrapt of te oud wordt. V
Wij laten verder de perceelen het eerst door het beste melkvee afgrazen om van de verhooging , g
van het eiwitgehalte in het jonge gras te profiteeren; het jongste gras door het droog- en jongvee
te laten afgrazen zou eiwitverspilling beteekenen. -
Bij de moderne bemesting en beweiding wordt dus al het gras op de beste wijze benut, terwijl, ‘ ;
evenals op stal, het vee naar productie wordt gevoed. 3
6