HomeMeer vee op het weidebedrijf met kunstmestPagina 6

JPEG (Deze pagina), 1.42 MB

TIFF (Deze pagina), 12.09 MB

PDF (Volledig document), 15.53 MB

Is het gebruik van Zwavelzuren Ammoniak op Hooiland voordeelig? ‘
Een en ander werd door den Rijkslandbouwconsulent voor Groningen in een 6-tal proeven op OI
oud grasland onderzocht. Hieronder volgen de uitkomsten: 1) Z6
` `_`"""_"""""'"""" i' W"` ""` ` " "`"" 6
Bcmestmg per HA' K.G. hoo1 Waarde der Kosten der Winst V
per H.A. meeropbrengst meeropbrengst · _
Zonder Zwavelzuren Ammoniak ...... 5000 ^ ___
200 K.G. ,, ,, ...... 6500 f 60.-ij · f 24.- f 36.- In
300 ,, ,, ,, ...... 7250 ,, 90.-E; ,, 36.- ,, 54.-
400 ,, ,, ,, ...... 7800 ,, 112.-S E ,, 48.- ,, 64.- _
500 ,, ,, ,, ...... 8250 ,,130.- [ ,, 60.- ,, 70.- N
600 ., ., ,, ...... 8700 ,,148.-ä I ,, 72.- ,, 76.- `· ,
l. ” En
Hier dus: met 200 K.G. Zwav. Ammoniak 1500 K.G. hooi meer of f36.- winst "
77 77 77 77 77 77 77 77 77 54*-- 77 _ _
I 77 77 77 77 77 77 77 77 77 64'__ 77
De Rijkslandbouwconsulent concludeert dan ook betreffende dit geval: B,
Men is aan den veiligen kant, wanneer men zegt, dat 400 K.G. Zwavelzure Ammoniak rendeert. lx
In welke hooge mate Leunasalpeter BASF de hooiopbrengst verhoogen kan, blijkt uit onder- dr
staande proef bij den Heer A. J. de Wildt te Nieuw­Vennep, op zavelgrond: ‘ Dj
(Alle perceelen werden bemest met 600 K.G. Thomasslakkenmeel en 300 K.G. Kalizout 40 0/g.)‘ « ka
¤‘ 4~ ·<‘»~ .._ 7 .~ 5 .... . (,
L. "$«‘"` ‘ · ­;;;-.§: 5 ‘‘‘‘ · “ ­ 7*
‘ it?. ' · · ......· ‘ . · A 7
‘ ` o ....... ‘ =‘­ `
‘ .;ä‘*2 ‘` ..,. 5 .. .... .
. _...· ‘ï‘‘' ''`; ri" .@»... i`t'f ' `l`i i‘"i`
.`.~·‘‘‘‘ `j°` .m,,;ï§Y,m .··‘i W ‘ `·=# ·r··
·* " ’;j''` . ` Z¤~·=¤¤
i ="- ’‘‘ . "` ‘‘‘` ‘
‘·‘` ``'A .‘·· ·‘ < e~ ·‘·-­ ·
...’ ï"*t` ,:‘r - J TE ·=­i; ·. · ____ ~ ;_ ·r-_ ».. '
__j_ ( .... ‘...‘‘ Y .....‘: :`’ . ;’`‘ .
r . r’ï 77``
‘ )r,‘·:i rfrt ‘ijr. iii ‘ J ‘’'‘ `‘‘‘ 0 =·=l "
_._· ·` . ..=- ‘`‘ ‘‘i``` ..‘..
t`*;­‘«‘.­s:,5!`vtA' ;:,>­;>;lè”E »~;¥*,ï­_:_:.*,;,~‘~ ¥»·‘ sl *;­ ` {rg! ­
’"` V ï·> .. . ...­ ·‘‘‘ ­···‘‘‘‘·‘.‘-l·` ‘
‘t‘ `" ‘ ''i`" ~ ~ ‘`‘‘’‘‘ ».```·
·. '·‘' ··«~·.~,~
` ) . V`,_ · X M ä ,,1 ­_ W~ _`­­ Q" J ` ,e 3 l` Eli gl! . i ,_­: E
Per H.A. bemest met: ....... 300 Kg. 225 Kg. ` 0 Kg. Leunasalpeter BASF
Opbrengst per H.A ......... ‘ 9675 Kg. 1 8150 Kg. ` 5925 Kg. Hooi
________________ ` ”
· P
Waarde à f 4.- per 100 Kg. ..... f 387.- f 326.- f 237.- _ R

Met 225 K.G. Leunasalpeter BASF 2225 K.G. hooi per H.A. meer Q C
aa 300 aa aa 3750 as v sv sa aa Q
De Heer De Wildt meldde ons nog naar aanleiding van deze proef:
,,Als naschrift over de Leunasalpeter moet ik U melden, dat de Leuna steeds op de naweide nog goed zichtbaar is ”
en zich zelfs afscheidt op de paden." jy
‘) Uit het Groninger Landbouwblad van 27 Dec. 1927. (Van deze winstcijfers dient dus o.i. iets te worden af- F
getrokken voor meer-arbeid, enz.) Y
4