HomeMeer vee op het weidebedrijf met kunstmestPagina 12

JPEG (Deze pagina), 2.08 MB

TIFF (Deze pagina), 11.06 MB

PDF (Volledig document), 15.53 MB

. x
WAAR DE WE! DE BED ‘ Z
RIJVEN BN HOOFD AAK
GELEGEN IJ N °
, r · gorrun, /
.3 Scmznnamumgs O ° ï; w_,,_
· 'dt A ` « l in W `·: · O
u;m.~».n.». .,b,,.k <· . ^“"^“° . ·, ‘ ‘ +!§° ‘· ` * ` "·· ’ 7%%
{F 4, , . . . ` E ««..·«;... ,.
,, ·_. ' §, _ V _ pr'? .J nu L r;__,r gun wm! Oz ) 00 Ti {Ei
" YERS¤••zu.ms W _, ·‘ · _ ‘ »‘ _ : . =E‘ A­‘t.·­~ _ ·» S `;1
XI _ ‘• », , _ . ],·, E ·" _‘:v! ·»·"’ _· winx » /” ][A,`g,_,G |§‘,‘€SLANu
v._,·_. ___;;`,H _,»:~_y ça. _ . _ fn _" ­ v , -" , _;
W J , ‘,;,_,,LT f`, t" "ê~;*" ï.$à"° T3 •T · · · i - G us n erïg n · ‘ "*’ ·§ ,
% / 0 · • "`Qf ·r _> `L 3/ ~, ' M ·· · , M ·~ . ,‘ M ·m..".. =· *路""··i5f ïïï
/’ ’ /% I" " {C -ï' ' ·` '-Z ,‘7· b`°""‘ ·’*F ‘”’-I”’"<? · "'*~’!'" n ri
· · · , ~ , . V ‘ ­·­ ...· ‘ ~.»‘ s;
Q/v , amy ,? <' `!‘°tv·'YC.`fï; L ` :v¤«¤H‘ ,"° +"’ • UU. .; ` f'? jj ‘ ·r · ‘ €"`"S^h , · EE
v¤.x:•.A»«¤ /­­· ..;;¢_··.;_ 5 , »-·‘·¤; · ,,,.4 ,. 4 .1z«>..,.,, . ,_ VJ;. ` Q .· ‘·~· ·
i . .1§««_iäi ¤ä···• ‘ _$t__,“M » P amkwb mg ’ ; A * l , I` a
E .“ `·r7‘,:` J Y- ‘ ' ‘ ~ V 5%% ° 1 • -·"£c‘ fn ‘ ' ' . .« ..­­ 4 > DM./.«m§r ;ï‘
»ny_h" gïl" _.y, :_)"` I ‘ lv aduhvugzg r Q G `_[, ·` _mh Q2 I ,9; `.· ^·u,u¤,¢,Id0‘ Q
"t ­­WC’ J., V`»<l.‘;`_( 4 f‘_“’{!L­B’ ­ `,,­«·‘^"` •¥;,,.,,,ç,,_,, ·=.;;•,j{’%; vruuy ·$I°"*'·"‘"~/ '¥`«,,,,, , =
á" `~­·­ ­­ ·‘‘= ­ ` "`”"”·w"¢‘ *¢’i ;!%‘» B ”‘ á,.3""§'””’*z; · ‘Y·­»~= ·5;""f‘ ä
I ° =· ,; X1' .» · ~ ?·.%7 ` z ‘ ""' ""':' D«L«l· . , « « 1 · '"‘ ` A <·:.1@Q,.,L' NN ~ -1
N Tu V 2,; ik gy ;_ ”,;_,, % A , D _·_»;.,,,,,,,,, _ df? q mug gäüëït Q . f g
EL `,»,4··' _ _ _ ,· _ " ,_ `. «' ' « _‘ ; <. ; ~ Ju rz ..· ; L r.. .,.... , ‘ ;
. .- · · 1;·g.·»«, / 1/ , /4,,./ ,,,,, , _ · .«w {. . . . nl . Eh, J_ ä
J ' , 0 // I >/ä/.,,, . __lm’ _ , . mm mw. . _
·"’% y" ‘ ' s' " VW " "' /%?“@· ­ -~= » - z·ï‘ · z M wa x á
‘ ‘·.nln,,,,_ £(¤.vm,, / .,Q‘°‘ï""""““ .; 5,;,,;;, ä J '; m·°v P R 4 fü ‘_
P; ‘ "" ‘ J I i Iban"/L ”""ï ‘$·~v'u1L»m § °Ii.·/1 ‘ T Tegy l k W ·
{nh ‘Mw"., v gl: W l / > miv ‘ Mv ¤ Ywaw * lg ) *2"ï2`"3*;¥"äL l' ‘N’·¥:¤¢», """ gè
` __ d».­r· Z ""`“"' ' «_ /»'·; [E y .. V ’ ' _* · ' _ ‘ . . ` ­­;; _ 4 ; , ­
°""5°` <¥ @1 uw §""*""••"·· m·,.,,;’,,,,,,,, Q ° ` " ‘ " qïdaïá * ""‘“ï ‘T‘??$ ‘ zêë
° E" ; "· QW? » ·' 1/474 / [ · · ­­ ­ ­ , ­$ «u,1 ‘ ‘.. . '5 ,
ex .$ md,_,:.,· J.; 3 ‘· Md. .<£*.4¤ { ug 3, L. gánv bi Qa,
;_ V · .. { ,%4’%%{» 7 "' ' , '··~ " 5 ` A. , ` ~ .' ` ’$E;
1 · 9¢¢#>0·n<­; ' , ·"«, ,· /1// l _ 4 l ,,_ (IF: { ')_; `,y_ , . ;'·
mbrm, , ·; ,%.%M_// /4,..,,, U/M y . _,-. Já , 4 ` ·· . « «u,_ · 4 _`,,,L 4
_ , J: Mga/·' " •¤·-Y 4 ·' _ ' ­. ¤Id»«»­,5·,_ág` ·-··_
Q "······­·­ w·•»m3,,·«.,,,­, Z fx {·$’)j§ LZ? " u at? , , :,«-1­·i‘f'°’ï­ .; L- / ‘""‘°‘£“U
·’ ' zz _' 1 :_ · , WA, ;.·§ pz? jl? = ' 5/«" Lg, ‘ ° wl-; L gg g
»+««=~» #1 Q · v 1 r fè ~<" .9 · , < w" H,;~ R, .’ "ä· <i;; = ëe;. ··.··4 = ” iz
%~’ •¤"7»7zI· j gg :4+ y' ,' ` % “ ` _;,_,§§ ' { PI wb; ·~ "‘·_,j· v'«_ _£‘{P"{¤ _ I/¤r§gf
g «., ' ,y , :<·»· ;, · · · g; ¤° .· / M / ^ ‘ Ra.; ‘ ·=ï> ‘* $:9 , .~ r` ­ . = S;
; ¤ / ' 'I I M P á' j, i Q"' ‘I " ,;,3 ; ­ ’ " à '·‘
"·"=··*··· ·2”" W ·’ ’ °"°" ” ’>” " ` ' ‘ · ` · ` T ~ x " M E;
·=,;«w¤ç·..»­Jm^' °f· " S- W L?//% · """"’ "ï *4 "°°·‘·" ‘·~‘ïi"T`*‘ -
W h « ',,;y<*_4· · . . ,#y¤h¤i«,­.;£_ Em __ _ 1·,;;h£;,,,,,. _<_y,é/i,%f;eq' _ __)__,¢ 4 _ ­ Dnbvïigg T gl j
· xéäaw ‘ D M .4 ’‘‘‘· ‘ *’‘ · ""*"M· · ‘ · é
. , , » _· · · · ·. I K ‘ •¤ M ~ o` ;‘"·‘ "S · · ‘ ; :·;»«·«­.1m ‘ rä
,y· ·=· ‘¢,· / ~= · Q. `° : ; ~- . .­-- '· ­ %· M "­ H«‘· · . , * N aa
;; z ·« 1m·,·,, 7 A 4'·_ 5 ­k _ `_ / /.7/ ·,_ / ·. · . -4 . _ - »» « ».,_
`çmm ` ' / , """‘^' J * ‘;·' uw ke'? ` ff ·#··?v I . `{T°ï’qçd­­· "~¤ïï: 4, " EZ
·«v ' I'? Q · yn '“"° gi J ··,' · , ,W%7u‘ ‘¥ {{;·êMrry/ ,,,,..·«¤. «·.«,.^.,,d · ‘-·"§"` «; 3;
/7 ïi fi á' ­ .· ""‘ /. 5 "“ Ju ·. ~J· ,, ~ w ~ ·«44 {Eg êê
O '· { j' g' ° ,·"` Kam @@77 // á"' /ga]/Z ' ”"J>"‘ B E rv L" ' ­ ‘"' ; E
, {_ ,- e · ,%; , ; ,· l _/ /·.;;,,,y·,,,,;«_,,.;g, I ,i,,m_, _ » vn, ··
­ «'>v·?; WJ d¤m» Yi ­ » E R · #@0 ,~¢Ay•·«,,. ‘ .g'··_»y -~ · , ~»­· ·.,· ; . ­· ‘ 5 ·
H v k. -,1% .#>/»¢=<M · J ?¥· x~' J ···­M”#·#¢` ¢:«~¢‘z=» . . ; ~ r , .· . « ° 2
1 J ` Z ·‘ I D' E, Z E E ‘ W 4)/ °§`· ' ’°* ·¤~­=w«·.L 2., -
I , ,« , . A .~ ,· •' S .· ,‘ _ · ,e··_,. '.j ··­ • ` ;·» ­. ‘· ¤
v· z L77“^,,,F,,'.' ,·' ,$._·'.9§l ‘ {XG" _ ,‘ JE ·, · 5%; '¢M S E" §»_ ‘ ~* .·,­ cn_
. « ~ t » ..,, ··<•;·mY,f;~e,~<@g­ , · .· ;,«·’ gw ’:’€""£ «·¤ ., .- . m . / M ­ .· ` ` 4 »; m.·.«Z­ ~;,
. ¥l‘;!·;]" "‘.` pf; 5r"'¢<, 9' ' " @2 ‘ · 'Z""""'“§""f=­· `3è°E;.;jM; · ···""
;-je ,`·l;,.,`•4%à" ‘ "44/ .)&,¤‘:'* _ ,·­’5·‘ ··‘ ,»;"v · M .*.1 4 . ‘ ,.‘ ‘.»"_·• ‘ F;
Q ;;,,,d,~,,,,,` ty V 0,:,;,:,, ·` _ _:_,_.;_.:__,.· 'N_,é«_.,.· 9* (gg ; áls, L_ - dlmáaw `z
Ms ~ ‘·­=ï%ï:==·:=#·" ·r_ _.·+;_­, =• ` = ` _ _‘.,,_ - · ­ '<‘·‘ " ·;=- 5-
` “* g U A L ··.£ï**'€ ‘ q ` [ .."~··;y=»ä¢ ` ·"¥ë
, _ •lr| ··«¢r­m•y; _, r, L; nu jhn .,0;: Y ~ 3. Y "_: .15;. { _­· { A , 4 . ein ¤r , V;. »,·;`g!A { _x
J »·‘”Y';¢‘ ' *;"ï' `Q 4·· ¢"'° g ‘­ - **ï¥b»··s-­5f”” M ··«· · ;­~L ;!+`?=ï L;;§
_ .’·"‘# , ;,;'°Q`,' w yyh ,,.4 _ , fjggü 1 I T · ,/fig v· Dzkü ` I';)/Y! `??5`€ X ,‘ ;`
è ,A W ‘ ~ ïi ` ' · · ‘= ~ M" ""' F
· · · «>» ,,··~ ·‘ ,¢ 4 ..%,z!4‘Z';‘ ·­• ‘ 4,,··x;· U _ , ..’* ;T ,, ‘ < .··~* ·g· # , ` #"···~#· ·· ‘
x«~.,«.,k ;""°" ,,·, ‘ , /9;; /A/,, · / * gym? x ¤¤·. · · 7·¤«A· _ _•.:_;._­_,­»à #15% ·­ , . / |¤_ %·_.;_ _ [ b
n è ?· M " / / 4 ‘g° * Y" ` ¥"”5¥‘?¥°‘ "*·‘· ‘ ­ 1 / . /7èEï~«g,m· " 4·=«/._
lx`? {J '/ 4 4/4/GQ/« · · · w·»­?(· * · ¤^ ‘ ­ _ l _ ­ . " ­· " A ._1~ , _ -3 > ¤ O J1qwJ:¢;m, . `__ · · fwn ’¤"­­­«;ä
‘,-wát;) ,:;‘ wpágl 0/% fl/* _ ·· - ··; Ag , á?€: · _ q `« _____1“,_¢_g·,, ‘ ’_/
*°’·"·‘··"è·· ,· / ,%ï¥%%~%Q, O ïïê 4 ?~ °# · T " E ~ ~=~ rk ·>»~· ‘ ; ïë
"“"""“" > ­ / "‘ ° 4 "?" "`# L `°"Eä" ‘'' ” r
«_.· • , ‘­ 1 dd `_..·· ­ { ‘ ` " ,4/ ;.;« ¢.»; r·· .·% J · · - N ` r`
. ~.·«·¤··· · W ·2;·’ ‘ e, / = "‘ « 'ïy <$<`­.g:. =«`z·»·r<·~;;;g,«·.=,·' ~ ··
Aha .1 · r· vg / gz;//.­‘£ ·"‘ T uw A ä _~=‘#;"°_ " ·‘ ` ·»~° ,, I "‘"“"”"·"‘ ze , "
' ­l 4.4. 4....4 ,,n>·,g=»2: 4 + K;-’«ï . · ä@«= "?fe<ä%*;?ä2ä*‘«ä¢=€;ë‘ '” " -· F
Mex »·11«11.m,/ ·· ' _, . «'·WJg` [4% "¥•*‘~¥’1m.¤­;4<;’/{y,­ ,6,,,. . )· ”’·•~’<w!"` ·. "‘­, ‘ a·L;·<‘¥»·,'7‘ >$"’ï *ê•=;"` ¤ R A A F c ri ` `
xm...,w.....,.., ‘ D C R " {%"‘·%··’ C, {_ · »y · ’ · 1/ B Q, A»%~` r ",« , `­«;' ;z·¤yh·»·,· { N A " ï
' ` .: · : ' « '; I ,»=~­·· '*‘ G ;. » , ­ , ·' ’ `·'­ ' ‘. ···. ' , * :‘;
VJ M? G- ·· fx //· j/Z/{ .· ülg'4/{’ ’"{ , w ».» ‘ ` ”,;Q,»; , __,j·_` _ M Wk > A
"°"d`­r_ " i J , M] ,' ul, Q kp" ·' · °‘ _; =,_`1L|"., ‘ ivf vv; pp L IJ M E p S io,. · wh" £`;*«>lrrr@»¥ [
7 444444 I »­ °· "%<‘$’·-¥··‘~#‘%’~""x 4 7 ” y /% · xïïlï ,,~ ' ‘ `“~‘ »¥?- ï2·‘ ‘ J Q ‘
‘ _ u,_ V · ;l_ « I ' ’ · ___ «" v .2* 7A , · _! ` `<‘ '“ ` 2, `Q`Oç`~‘ `~` pf _ té
‘ "°° IT <3 "us1C».•¤»¤;· "'·‘” ’%”/g" ' Tv ­­ ' “­"’·=·» · Mu ie ""’ N Lm j
U .««»•·w~« s · ‘?«··" ‘ W " [ F .%/ ' ~ «., `§" ~"”"ï· " L · dn ` ' · ""’IE* W W ’> g S R
' "` M 7__­rj [NE = Arnäewk ,. 4 . ` , , »;.­·‘~’ ‘ " "" "' ­- Ms ‘ . ‘ ·­­, • Y ;r"7/ru­¢nb ·,­ _ _ `;.¤‘ /" Na 1
w > ‘···‘ pgyrg > · Y ~, zy / 11,A·­ 'ELERW Ang wauw.; ~ Bwlv. ~ ·- I wm ­ 4 ·.
4 .S;·Lm 44.» , ,,4,,,,; V`,«­·*""`” ` ”«·, ' ··~..·.·.;,.. ¥ .` L " """dX'..J­,"`"-~‘ . ·‘ ~ L "­ ‘*""‘”‘ > · «·­2.@v·ëE‘! m,,,.._/"””*·°" ,»,'°
' _ ` _ FJ ‘·/`· _ ­ "/¤¤"··r¤ln;,‘ th J · f 4·~ `p`l"" Ja A · `j;F,»» Q. . K B ` Xzr U l',
Q ,,,:««$·^"·^==~· s., . 2,___­53·m ­.;,,,.,,;,_. " ` ,,<,;,($cHE WAN") ‘ > w·.S!·;%LAN; _ °*ág;`;‘JF ¤•xK£,; ‘­ * 5; «,ï,.?T)5‘àu€|_D H ` »` //W E S T fil A L E /’N
­Y`“_),«?ï' t lgmwmhmui •:2;~_` ewa., Mrym I ein; ¤;.,«,äE·a5I’^u)’EN{,> hh q____ *¤¤ /_ö?f;__2l ‘ ¥:" ,;,,,.A. ­)···»~"@ l ·/'
' * ·< ‘ ­ > ·' i ­ " 1 , , ,/12** _ L, · • "_ .·
è A Y;_u· scugugäïr ·»ç` . I vr W, ·lA;T§Jï.,ü,..­F« _i_W # l l a/·_xç,;,,;,,L ;«.;;,P_> R;d > <i·t. S ,,, Xx I ­ [/­­.-_' [I JWJ2
hier ;{zA_’_/in / ; , N. `~CY‘,~l J _ la 4 /4 [HQ` · / §Ly°""'“’ $­à__,, ` |["­*"`O$l!'|ü)QS§]|_°, ¢`¤¥ . Nu J 'I .'/ " \ / cr,
q- ·P«e 0 D xt 0,,,,;,,,, F; ·­• L ~.4_­;'«Ju G ‘·«~c$,_mM, JK L ` M n « t · ;:y ­‘·‘g" 7, xxx /__`___:~¥,/
‘ ,, I, <'·.,· uw- , ~ _ ·: «.,.^,·w,,,._;_. ,:2 ·v ‘· «` _ · , W `,·g_ · .¤«,,..» W {" ,, sl; ,
Jvc F : 7_9,_h_" G, « .. ,T_?gm_h;ä2‘,..,.,­,r··s wu ‘ L ~ _ . 4,, · ­<.,_ v;_,· -, N? _;;·_ 4; ­­-,­­~` G _ ­· ¤x·.­ x ».,,.,,,, ·‘
" 'U r b? ï ,`. ' "` " 'N K - C""‘ä"·« `C 4·.J»«·I>«..-A _ > ‘· bl` T' ­/ · 5 lëiüü J«;l«ï.·ïï‘q?’iï« °‘. `£‘«­ *·~-4, ’­ Q i`: ‘
/' _.'·<·<~v z “""^"° <‘ · ‘r¤ um , ,/*‘ "`­~.· 3. . .’ ";’*é<V. · ·· ·, fr" 9 u n-; ' ‘ ( , 4 n
I- 12d".-, X, _ { · Je. "L"v_h“­“?¢` ·‘/»­ ¤ ·". .· .>’ ll ML? /ï]]xl.`]‘l¥$`;l"m` l* ‘ Fa;) _Kb7‘7¥{!_/gälüxï I 4 P " I'] I
L, ‘ · , .;·w.«»»·u·· , .«· _ , { r ~.­ ~· « ».«ï:,»=~ _j~ mu _·'·5 wa ­.«,«.· ._ • ng, ._ ,,.­ =, · |.)· N ­ _«
‘ wucwsss ,­ « r..7. ,. /‘R<·z··m!.m1 / ¤rw«‘.o° ·¤. J M ¤~.’ ~ L : . ` * . ··”·‘» · ·
~~~» . 1 WM,. ° "` . ·>s ..N­~1·‘ nu «· ·«· ' /·;· M E‘ » ¤ b WM ë¥ï""" v 4* ’ ~-‘·’ ‘ ‘ ’ · ·
$1 d甓ï2'/ W YJTI, V "’ " ‘ ‘~ "pääwwzç "‘ Q ym I D _ ’?·BR ` 8­­­­­,l­­-j * ; ‘ 7;** · 4 ‘ m::'ï"1~`? ` 6.,.., X 1r"’ï‘*""‘*Lï‘????:¤/ .=
"`<" I "& ];,'lUl:r?5"f5‘L­?NU ~ "` ` l` X Y»¥. r'/L l L Kr" f//' . i • rx, Uurt? rv , l `nlïayland A n E, " ä .V ` OhVJULl’SIHg'°"»" ­ `x
1U ..«,·f. . »..4 M, 4”""‘ `_;è....` Q z, xf "` '‘’' { A ; "g 'l‘ f ''`’' ' '? X E · ,, ` _[ ­i "~ï2>;`__ m$ K, ¤*¢ f ,7,,, ""‘l'l‘35"*"_`2 ‘ _ ·°
l?"‘$°n H O,) , »,·u,·,­__`ï« { 4 `Q ,· ‘ gb * » Q " Kl'xJluYr;3( » ' j" i'.,'q*_ . l E Ci; _ J , " ál!‘HY`lu/;_*.:<­w’,G Jil" Y r`L•­­ -£
". . ‘« · 4.* > « · ‘ ‘ ^,·‘ ‘ ‘ " . r _ x ¤ ‘ »· x
‘”;·‘f~°·· ‘ ·‘, U ‘ /<. _ ` ‘ § _” *. C .· { . , ï§ ‘_ X": . "<"·{·W‘ a 4 ,­4­wk·»1 yqfvfj ¤«.·..»‘ ,,.zN.,· ,J···{·;««¥ ,· = 3 `~ 5 ~
, P 5 . ·4•;t‘n .­ I ‘ hh-. L , . . » 4- ¥· ~ > · · . I, I ‘ · -*""'·
­«w·­·'·. Wr <· ~­ . . ,­ ­ · / 4 »· .· ­ x ., • « , .
1 ` · ' "’ k· ’ \g ­'»ï···~·.2>~». · ; M x · E _` F; ïy Q ""‘:99"‘·^1'Gq;_··4 . r­­­./ / { ‘·,. ,£'n­¤;«,·;,
W S;/?£«·=,f5« , ’v ATL D E R E N ä x T / · ­, ' __ <;·,,,,Q.,z,,;wQ§;,;,,{ ’<"·,{'_, ’ ç `”° I " ; `<£¤g¤à?>J3;­ ""' "?`~`Qf§;jä'; gl Vl =
,__ //‘· · uw _ ,l ,1 lr, , Hl¤‘¤ wm _ ‘ _·_ ’_ ~· ·­ _’ ~· ng · W", ,>.'•m »~ g,_; ·;·‘~' , 4 4 • ,*
k· ·•:.f., HHM ., { · _ EXE;. var wig _"//{ xl *._` { : E / ,­
‘·Lu.L nu v ._ I `;....-­--2 JN. I T y K- M F;;E 1N • Q-V -2/,;,»' /ïühbqr/'4/:rn` ,’ I : · I |,' ,» `
M pr - TYJWIJJ/z, _h___j SVM H; _« W E R /p E N] ;,< ,4%‘2l,··`_·x , L __ ;ä2’:,y ` ‘ ,« ,1 " kk, { {I, ».¤¤.,u&,;«_,,
'*~` ·_T’Z, « ~ _. . '{·__ Q »`»·««·«r '­-fL¢,' _/ ‘ ‘»..,Q" ,' ,. . ën ’·"* ";;.,­·­
>_,.,b ·" ‘L·:’ , V C ,L;,«`___;_?.,7:­·/"`~`_ïb· ·;J, .­­­ ,­=’{...._____ ,;, JW, `. _ _ `­`ä, __` uu. ~.s,!,ë_§, F __ zxbtl,./,
l_HL_ç;__,' /<,_")_. , X. /,,· ¥§e.«t~J‘«· . ·x-Ls 4 I" lx ‘ 1___4g­;­,;x.,, _ . ,,.‘. lm T‘"4¤_ I ` `§_,_“,J`;:fg‘­§·:;;;:’ {7/ .
~ ` , « ·.`, ­ .2. . . ­ ; , 4 ,xn:~.r·w_,«• ..,4 « ­.,.-
ra . 4; t/J ` ` r · I·m·m«··n.1 ­ » V
‘. `~ {J ""F"YNï?`0l.1a§ ___, ~ ’ ·/‘ .•·*'- ~ ' ' · , lb ~ M · ‘.~ M"w’U` naar---- A<Y*‘¤‘· `:* .I.·r:~¤»r.v E
x "` : ‘,` /4 jgx/_m__,_“7J E §TI--­·",;/”,__lf:Z‘;;°° W'·‘·* _ ‘ ", / " , ' gn ' ,*^§_ · ¤«.$•»<¤.«.,..‘ J Q` · / [ ‘:`~ ,,·""`­·"`?ê
~ ~ .­ ·· A M .¤ xv/w IA A 5 ­ $· S` I , ... "` " ‘ ‘ " . ‘· x :1 " -­-- ;«" E $=¤¤«·~·d• ,' ‘· ~ ~ · E
,. _. j O xp FS T _ ,1:; ._` _ 4. ¤mm_` : : .~»:···.,.,,,.,,,, · y7·.,L#_`;,«. ·· I, I /) '« ~` f X {
`-. -4 m­.x1· _. ­·­‘ ·0k¤·•·«­n ` `~""­«_ >·` ` , »;, .·­ , ' ·' `” `; « · ' « ’ ‘ ‘. w
"­. ..".­·" `* ` `- ‘ * JL, .· .0% ' «' ' ' .- ‘ ~·
·~ *’ ë . . B ` ` .’ -· E ‘ IL `~ E G , ·· "i·‘ · ,s;<”· '° R Q·‘ V c « E* ¤ ¢
__ ·­ g ’ · _ dev N UI ` _ , , «~·· ,· E {/".>..,; ,.. ' 4 1r~,.«.,§`_ v="_ · ; If •` T'), ` ¤
· · _. ·, >­· , E4 .’,Tx."~­., ,, gi J" , u ' ,«· ' ·
··£·` *""`~è *i”’ï§Qr§;><*""Là`?"""""äTT*?^¤` . ’ " . ‘ '·SI , J, " ·' Iv `= ·'l ( ‘. Y
/’·1~g·/f; _`!$' X" `­ vl ,` 4 1·' `~_"" F?-'"""~J:f>·..·4 X L ‘ M { B U R//G J·fj­"fjF` ` J :~·’ X / ‘ X H ’
·’ I : E • `¤· J _­ 5 · _.«* ')' ~ "·""l*YT«·«.·z·.·» `· «,,..­/" _ 34/,3* ­ , ’.’ · { ‘ hg ·· ¥
‘_»’/ A` A N E R #N -1 ­ Il: "` ,P A G [ L A ` . ï$‘,"[dAçe/{ < · ;{4·4·/.·I<.«/,,,5,,, \ I, E -­­._,,,_t_;·&'¤l'
‘, ­, _ · 1 °· ‘ |_ .7 B R · A B A x " " 0,*/ ' · ïn ‘.,:/sf’·,;,·J{1T,,, ·n,,·,,_r, (>;" { x" m:rm.,_xe,·;~ i
_ » gr' •_ ·"‘ " \ · ,' ,-____ ‘ T ;{_ ` . , `~` !.m,.1,,. =.*5'x;;¥··‘¥~:*¢)»§.,.. ·‘ . , ` ' ,«’ . X ‘
­ ,,·~_‘~ " _?-·*‘~,_, .,' x..¤M k;E­:-­-T ‘·, ', ­;­.___ · X ll ·`_ _ )$y<·,:_·;4g'·; » ·,··­ .` [ X l, , 5
· · ­' ¥?~r~ ­«. ’ ' .·‘ "‘ïï‘“?“ï. ~¥··*·>‘·‘·· J ¤ ‘ «' '·­· ` u` ~s"< '~‘ “···«= aemr <: 2 ·'«' #1 `~ 1
II ",r­~`__" :,' l':. ‘ç;jç§u7" ä",;&$"·` V |' à I Q _­­' { " ,5 agghql /8: tàaä ;d¢@ _'•‘• , w` gl " · ` ‘
.'•’ ""· ­"­ ~‘­·¤·.q.» m4.,,·4« ~= ·' ~`_ r' »' f KL ï·¤=;¤x ‘ ‘ `$•€x*·*S'¤ . ~:;*. J ,¢,,,, ,« ‘, »’ ·’ ' `
.~" C _w‘ ;»':­’~ ~' { Y‘:cu<·.z>)z{ " ni/°­"~­«./` s) v·««;«.¤..£ _ LAN ‘·:;£5’{·g· 5:.., ` ,* __,«·`_____;{« ,' `~`
` `· ,·' F /· n _ ‘ I *.' ,_,' _ ­ "'p' / ­»'/~ Duwaçx nl X ‘
x ¢ 'H /
HOLL• N? 6 . I ,29/ I" ‘» `~ / ‘. ,·' #1 ` F"*"" ‘ · ‘ ‘§‘ 'äüüfï ` `) " j
. . ~ ‘ · ' ' " ' . A ; .« . ` -
­ · « l, _· K X [Ir E, X" V [_, yu » » X l, · ,____"
’ ’ n 1 / X /
V . 1 I / V