HomeMeer vee op het weidebedrijf met kunstmestPagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.35 MB

TIFF (Deze pagina), 12.26 MB

PDF (Volledig document), 15.53 MB

ZWAVELZURE AMMONIAK EN UREUM BASF OP WEILAND.
Modern bemest, ingedeeld en beweid weidebedriji.
Vruchtbare zandgrond bij den Heer E. ter Haar te Ruinerwold; naast een voldoende bemesting
met slakkenmeel en kalizout werd hier de versterkte stikstofbemesting en de beweiding zoo goed
mogelijk geregeld.
` ieg­ <g`_» ig, g»g`_ · _ _,;,ïi; _j<i`· ling
< 6 3:,% ti
­­ ­ » ., _, , ­ »=­::‘ ., · .. ~..· . r·`:. i ·»­­ ;
v 1 ·· Ye »··­ g ··», y. t: `... ’‘=- `_‘‘··= _’ ee gt ‘ t
‘¥t‘ *=j
j·‘· ¥ `·`‘ ‘.., ¥è_ ‘ ‘‘‘· i‘; [ ' M t
" ` ·*·· ‘tl‘ `i‘i`i’" " ’i` .‘-`‘ »=t `
~·^· " ‘ * ·i·· ’ t ä jrt, ­...· _ktj,`‘ ...* f ‘ ·~
" e·­- "‘‘‘ ij·· ‘«v‘ " ·~ ‘'‘.
> ·`.t »;`ï `. ‘‘`` ‘·`‘
. . . . ···i ¥ »e·· -·`‘ =’`ï ··` . `’‘· i
_ .t»t "_~ï · .;,l . ;ï·`
ii . ‘ ’s#·l
_`·. . __,_, F __j, `__.. ·j»tr·
‘·‘· ‘· g ‘ * ‘‘‘‘
Links het melkvee op de versche weide. Rechts het jongvee op het door het melkvee i
voor de grootste helft afgegraasde perceel. ,
Verder vallen op de heiningen, waardoor de twee te groote perceelen in zes kleine perceelen van é
ongeveer 1 H.A. werden verdeeld in het voorjaar van 1928.

In het Voorjaar . . . 100 Kg. Zwavelzure Ammoniak 300 Kg. Zwavelzure Ammoniak
In den Zomer .... Geen stikstofbemesting 133 K€· Uïêum BASF i¤ 2 gïfïëfl HH
het afweiden Q
1e gift begin juni, Ze gift eind juni 1
p
Melkopbrengst per H.A. 4401 Liter zonder extra stikstof 6949 Liter met extra stikstof i
Meeropbrengst per H.A. 2548 Liter melk I
Met f61.­-­ aan extra stikstof voor f 178.30 aan melk per H.A. meer (zie noot 2, blz. 7). l
LAND- EN TUINBOUWBUREAU i
AMSTERDAM­C. DER {
R°*“N ‘°°"“· . LG. 1=ARBEN1NDUsTR1E AKTIENGESELLSCHAFT.
E
Uitvoerige inlichtingen over bemesting van grasland en bouwland en meerdere exemplaren van dit boekje 1
zijn gratis verkrijgbaar bij het: j
LAND- EN TUINBOUWBUREAU DER I.G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT I
ROKIN 109/111 _ . AMSTERDAMJJ.
Voor aankoop van Leunasalpeter BASF, Kalksalpeter, Ureum BASF, Zwavelzuren Ammoniak,
en Nitrophoska IG wende men zich tot zijn leverancier, of direct tot de
Fa. VAN DER ELST & MATTHES, Vijoiaumm 2-6, AMsraxz¤AM­C.
die U steeds een betrouwbaren leverancier kan aanwijzen.
8