HomeMededeelingen van de Wegen-CommissiePagina 6

JPEG (Deze pagina), 1.20 MB

TIFF (Deze pagina), 9.42 MB

PDF (Volledig document), 20.95 MB

·l
6 _ J
gedeelte- de kwaliteit van llêf rijwielpad zal afhangen, de11 meter) en flink walsen, is aan te bevelen; de
n.l. het teren. schelpen gaan dan stuk en dringen te11 deele in de `
Er werd gebruikt 6.4 K.G·. teer per strekkenden nog zachte teer­sintella.ag. l)e schelpen kosten pl.m.. j
1llClG1` (d. i. dus pl.111. 5 K.G. per M2.), welke teer ge- t2 per M3. e11 werden door schelpzuigers geleverd. §_
leverd werd door de gasfabriek va11 Tersclielling voor Na de beschelping is het pad klaar, het wordt
1.5 cent per K.G. spoedig .l1a.rd en is voor allerlei licht vervoer ge-
Het teren geseliiedde a.l.dus: Op het onderstel van schikt.
een l(l1)Vügg0l1, die zich over l1et sinalspoor langs l1et
fietspad beweegt, wordt een ijzeren teervat en daar= Wat de kosten betreft, merk ik op, dat de uitgaven 1
naast een groote kookpot (voor veevoeder) geplaatst. voor den aanleg van het fietspad en die van den met l
. . . . .· . l
De teer wordt uit het vat in den kookpot gedaan heide afgedekten bandweg, l110‘(·)·ll¤lJ¤l{ van elkaar te sche1­ g
en daar tot .... 9·0° Celsius’ verwarind. Er 1no·et goed den zijn. Zoo nauwkeurig mogelijk berekend, blijkt,
opgelet worden, ·dat de l1G‘lllP@l"€.lllll1l' niet lioogerwordt, dat het fietspad kant en klaar op plm. fl per E
want de o11gedistill·e·e·rde teer levert a.nders het ge-- slrekkenden meter komt, of op o«ngeveer_ 77 cent
vaar op, ·dat de vlam in den pot slaat, hetgeen ook per M2.

l
..·. .=....·-­- ·... . l
·`
...`__ _`, ‘,;;‘,
‘ ­===.; : ~.:. . .. . . .. . §·¥> ‘
. .. ° ` ’ ·*
l...... v A `=ï »..... ....ï C` . ­-.­..... ..-.. .
· ‘ ‘‘" » i­` - "*"‘ï:.‘.ï.»-«’"` a ` · ~· t ~‘`> .·»­. . .. . W s·c· .
e"‘F‘=¤ *«--er .~ .·· <· *;’ ‘ `t`’ ä? "
· `”` °`‘
‘ =~· ..­=·
4 ¥ rx, ,"_ `­.;__2.:,,_§, _· _ · "_,ä_gg‘·';,¢$><·ï·T gZE:,‘ j:§è ­:; ` ~•·»t.1
" .`
, .»«. ` ·s 'iï 9.; _g~~ ‘··"*·“· ` »·~ ï ;;‘·­*2_ .ä>­jj:;= `.§§··, ` .l"ï‘ ` 2
r nu = . ‘*T’?"* te «“°e«« ~ .,_. .‘~‘*“..· « t
, mw ·s·‘·"" ,,·‘·^w · n "” v ` ­ " `«"~ *`f`§“*·» ‘=
. ·#:» dige «=,¤Q , e ‘» __. ‘· g. .·
` r"' ‘` ‘Q
­ _ ·“ i j_:`~•..« » ­` ­ . . $çïï_ ‘
rw *=·­. { e<»..­ ­ _ . ..... Q. r.; ..»· .»­­e.­X¥.«» QR. ..; ­­ . , M ?s~­;. · « .. _ ,.­ä; . .
‘ ­·-~ rr ~ e._ -=­ ;;g: ..;. 2
. ’ -‘ ‘ - ._ ­«.` 1
, «. ·. . · 9*% .-2. e­*Mr­ ­ V. .;; Q: · ~¤¤ = ¤ »>
‘’‘ a, . >.» » ·" . ­ rlIi.è‘ï?§ïE .... , ‘ " ­ · ··1 L +2’è.§.· . .j·
; .>è~ï‘&ï~éj` . ~­.. jy ` · ’§2?".ïïi·ï;;èï ".. . « 2
Het pad is gereed.

éénmaal gebeurde. Uit dekookpot wordt de teer, hetzij In aaninerking genomen, dat het maken va11 een
met een gieter, hetzij door middel v an e e n sl a11 g, zoo egaal mogelijke aarden baan door l1et woeste i
over de sintels gesproei·d. duinterrein een zwaar werk is, terwijl' all-e 1nate» ?
Het teren geschiedt het beste i11 l1et voorjaar bij rialen slecl1ts va.n een punt (de aanlegplaats) over
droog weer met Oostelijken wind, daar de sintellaag een lengte vazn 8000 meter verdeeld moesten worde·n, E
dan goed ·opdr0ogt en l1et teer begeerig opzuigt. Der- waardoor het vervoer kostbaar weird, is het genoemde t
gelijk droog, zonnig weer is echter voor de arbeiders bedrag niet hoog. ,
minder aan e11aa1n daar vermo-edelik door de samen- Thans is l1et nad eree d en blikt aan alle daar­ ·
J J
werking van het zo11licl1t en de warme teer, hun aan gestelde €·lSCllOll te voldoen. ,
gezicliten opzwellen en de oogen ontsteken. Er werd Ook blijkt l1et in een groote behoefte t­e voorzien, "
daarom i11 den vroegen ochtend C11 den laten avond hetgeen het drukke gebruik, dat va.n l1et pad gemaakt j
geleerd, terwijl op de uren, dat de zon het felste wordt, getuigt. En dit gebruik zal wel steeds toe­
scheen, rust werd g·el1oude11. Daar het teren de kleeren 11e1ne11, nu er op _d~e plaats, waar het fietspad a.an
erg aantast, kregen de arbeiders, belast met het teer- het strand komt, ee11 flink steenen baidpaviljoen is
werk, zeildoek­pakk~en aa11. gebouwd.
Direct na llêf teren werd het pad niet schelpen BO‘Ol)‘T.
dik bestro·oid en daarna gewalst. Assen, zomer 1916. , ·
t Een dikke schelplaag {pl.m. 0.031 IIIM3. per strekken-