HomeMededeelingen van de Wegen-CommissiePagina 5

JPEG (Deze pagina), 1.24 MB

TIFF (Deze pagina), 9.43 MB

PDF (Volledig document), 20.95 MB

ldêgld veel zand gestort moest worden (b.v. op hellingen), schelling bedroeg f-0.60 per M3., zoodat de sintels,
· Hçt werd wel een oirderlaagje van _puin of kl·ei aange- liggende aan de aanlegplaats te Terschelling, op f0.8()
l`g"hJk bracht, daar op dergelijke plaats·en geen laag vochtig per M3. kwamen. De sintels werden uit het schip in
zoden Zand te vinden is_ de kipwaggons geladen en ter plaatse gestort.
Indien men aan het pad g-een zwaardere eischen Zooveel mogelijk werden de grovere smtels onder
`W Te
l ä ~ .
« » ,W.‘ _ : :"f’,. .
x,
._ ` Ei­ -­
rai. -··i ‘ `‘`‘~··‘ ~· , vz.-, ‘·
;:%&;<"‘$;;•%" ` vä" : ) J i` :.-.,4 I ;'
‘ te -``·‘ r~· >" ··· sv r ,
, -.,·5 _,,_ ,__ j J -ï;~~ V ;
‘$p‘’ ~ -i, .. ‘=· z
ï-¥- ‘
. rl;
’'`` ’*~
- c i
"S v -; ">«*`Yt -;--· .=-·.i . »·‘·r - =«.» iw _.‘i
»;v~« ' -. ­¤Y' ' ?c»¢&~$.­. ·‘ « · «ï­»’ ,,- «’ ‘ "§: ·‘ ­­­­ ­·­:s­:4~>#,;·­!!.<y·‘•¤,._ ‘ .,_ , ­ àga-;x;»« .
·. er t vrr - · · · - ··,· -;­- .»~»
‘ - ; : * ` A ·ilt - . .. _,j·"¤2?“»>
· ·`; ‘ - , `-V 2 i ‘i·..­ ~ =­=,. ‘·= ·`··’· ‘
‘‘`‘ » +· ._`·=»~r·’P·‘* -‘i‘ï j *·- V, ALS; , .ii . ·‘‘ ~- i.i., ·· -'_
F Y
_ .... : .i °° ··’­= € ~ vw ·‘ · ·=-, -=.- · .._,. .
[let teren van de sintels op het rijwielpad; de arbeiders in zeildoek­pakken.
e be-
stelt dan tot het gebruik van voetgangers, rijwielen, gehouden en de meer fijne sintels boven opgebracht;
M1 d8 motoren, kruiwagens, kinderwagens, enz., is een onder- de ervaring leert eehter, da.t de sintels spoedig te
=H de laag van puin of klei niet noodig. fijn kunnen zijan. Fijne sinteis, die zandachtig aanvoelen,
Jhêpt, Nu volgt het storten va n d e sinte·l s in zijn beslist af te keuren, daar deze zich niet voldoende
=tg@€H de uitgesc-hepte gleuf, tot een dikte van gemiddeld laten walsen ·en oorzaak zijn dat later scheuren in
15 o.M. Hoewel er o-p Terschelling een gasfabriek het pad ontstaan.
i .
ä r i-;
s.- - _ ..
. " .... ‘
p er- _ .
i ii; `·`· i i ~ r ‘‘‘‘ °“;--,, .­­ E )'`‘ ·§ L
www t _ _ ,' . ,.... ....r, - ....... `, ...., Q `’'` l`
. » " ‘” ``i‘ `` -;..; ,..···: E ..;; 3 ·
Y ‘"·" ï‘. ‘’‘‘‘ ïl
.-· . V >v,Q,_€ä_ · ­ ,A`&¢s, Av" ` v X _ :·=·ï‘ ..»-G2 - p ,
‘ ` ~`
. . . .·r‘ " e ‘ l .
W ­. ... _ , _ ._ N j ,
.‘·=" we =" · · ‘
._· ­ l v ·.‘ · lvïfä t - J - `°-mes sê l- W
·
-
". ·
· Z ‘ Iï `l‘` t ·¤ " * ’" ’ » T = ­. ­
..
Het walsen van het rijwielpad.
bestaat, waren er ni­et voldoende sintels ter plaatse De sintels worden gerold met een wals van pl.1n.
·nider­ te verkrijgen, zoodat elders een flinke partij moest 750 K.G. gewicht, vervolgens wordt het pad gezui-
aan- worden aan ekocht. De ia ierfabriek van de firma verd van st-eent`es s~troet`es en andere zaken daar-
J y J ,
noo- Van Gelder te Velsen levend-e te en den iris van na niet een houten rollete no wat vee aliseerd
h > l D t 1
baan f0.20 per Mi, de scheepsvracht van Velsen naar Ter- waarna een bewerking volgt, waarvan voor een groot