HomeMededeelingen van de Wegen-CommissiePagina 2

JPEG (Deze pagina), 1.19 MB

TIFF (Deze pagina), 9.42 MB

PDF (Volledig document), 20.95 MB

_. Q ..
Het kwam er o aan om zooveel mo eli`k rond- Nu dit >ad is aan elevd en wellicht ook elders in voldoe
° ,
werken te laten uitvoeren en aangezien voor de ont- dnnislreken lfietspaden moeten worden aangelegd, dacht door
ginning een hoofdweg door de duinen van veel be- ik goed te doen de erva.ri.ngen, op ’l`erschelli:n·g op
.. ·.;+*1;4;:¥iäïïi$ `”`·‘ . t ,:;v;..W`.`·. i
=---ï em r . ·-~=
_ E‘‘ ` ï·>;·
i .l;ê
­°ë‘F<à§=··>·¥°=-;<­;ï; `+,< _­ M àti ­: ...,.i»1§x¢§.»v»» er t. ­. M ­ __;;e$»'ï.,¤ a ;. , ,va·:§:§?'
==$»·. · · M e »­»­ ‘
` ­ <‘’`‘‘ ‘ F? e i? ’‘ K ~· " .S"-Za
~ ·ï$§ï¤¥ '-·‘=‘;‘'` °
‘ e ‘ ‘ a·._· · ­~ __.,E ;
`,.. ` ­· -. . è .
4·~ "` ’ ‘ ~ W'; J ·« ¤ ~ . v€~l£ · äüs -t ‘“
Zw, ·_ ` _ , `é·»,_. ` ,'­_" ;~*‘;3;,,i;.~»`,
{ ‘ W ‘ ·‘` `» A ‘. »~aa”~ ­
.ll - · ­ · ‘ `;.` ; e-.5 ‘‘_. ·
`* r 4 · "
= ‘ :»~ ·{·‘
`.l, e _._, v s
_ ­ ,,_ .`L " &:_ er gw ` 3-;; __ ` i­>'$k t · ­»f
H ­_ ` , j ii, ., ` ,_: ,_*.;s­x#g1,ä
·
~ . ·_ a;§~;;;;__ , ,a‘«,i.·;a· 5 re wat- l-. _, « ·$=»~«·­ `‘_,
‘ ‘ · «= ..., .» W"? .· *" .’*°.»·..«5ï”° ’ · ``" ‘ W 3 .? -»
l` `‘`‘ .. ;:» ·«`t= «"`·ë-J.-
­·2­. >»­ ;` ._.»=. ··»~ =·- · "r ‘ -,.»· e x .
I-let maken van de aarden baan. ·
lang was, werd besloten tot den aanleg daarvan over gedaan, mede te deelen ien .enkel·e kosteneijfers op
te gaan. le· geven.
Bedoelde weg werd aangelegd van het dorp West- Vele hulpmiddelen en materialen moesten van elders
Terschelling naar het strand en van daar naar het worden aangevoerd, op de eersle foto ziet men
dorp Midsland, zoodat beide hoofddorpen van Ter- het lossen van draagbaa r spoor en k1pwa­
schelling door middel van een zandweg met de zee gens aan de haven van West Terschelling en het 1n
verb0n·den werden. Daar de Gemeente zeer goed in- elkaar zetten der rails.
het g
­­-­-­­, waar
small«
­ ( 5, i _t F`; ` wg
. .`‘- ·
.·-· ·e.­.­­ · ·-~· Y i ..:ï;a;;,5;^,t;._ =='-`.`‘ ` ï` `I`. lzl i
l Z ­
»· l ï‘eï ....‘
I ­ ““" = x ¤ ' ‘ " ‘’‘
tt ` · ’ ` `'ï ‘`‘`i " E? ' ="`
~- .-.· -« .­;.
e '*· " ` _ =_­‘ ‘*‘‘­ ‘
· ·= ­ V , gg? *7* 5"~`,’ "­ Q ag; . ¤‘*f "
”r *`ï¥'l `~"' " Q,.~• N 3 ·
r‘ ‘ g ·.a .‘,`­' ‘ ¥é°ä€$»’·;‘ L ·=·`·~ ‘ ` ·
rr·‘`,_ 5 _ gr, S ··‘·‘ .,_,.‘
‘irëï ?. · ïf" w ··*= §ëI » "' » -‘‘‘ :rï¥* ’ëï"$
:‘ ..­=·. .··= =
;e«$"<?ï’L . ‘· ` ‘ ·‘‘· Ji =·­l ;~ à -=··=· ë
»- .. _`A· l
,15 ­ ‘‘.· .- » e.«_ a
' ' «'x¥ ‘· ,f=%s¥`êam<.­ . w ”‘ ï­« ·: '
Het leggen van bandzoden langs het rijwielpad. A
zag dat bedoelde weg als ,,badweg" van groot belang Ten einde ·een goed begrip van den omvang van
zou kunnen worden, verzocht zij om langs d-en weg het werk te verkrijgen, wijs ik op liovenstaande foto,
een rijwielpa-d aan te leggen, waartoe zij gaarne een waar 111(311 bezig is, met behulp van smalspoor, aan het met
bedrag bijdroeg. m a k en v a n d e ,,a ard en b a an". De foto geeft DC