HomeMededeelingen van de Wegen-CommissiePagina 18

JPEG (Deze pagina), 1.18 MB

TIFF (Deze pagina), 12.64 MB

PDF (Volledig document), 20.95 MB

I
I
VOORDEELEN VAN LEUNASALPETER.
Leunasalpeter BASF is een zeker werkende stikstofmest, daar hij snelwerkende salpeterstikstof, naast I
Iangdurigwerkende ammoniakstikstof bevat. · A
I.€U|'I3.S8Ipêt€|' BASF is niet alleen voor overbemesting geschikt, maar ook voor voorjaarsbemesting bij het zaaien. j
Leunasalpeter BASF verkorst den grond niet. ;
L9UI13.$aIp8‘[€l’ BASF geeft bij gebruik op granen, in tegenstelling met de zuivere salpetermeststolïen, I
minder kans op Iêgèflhg, omdat slechts een deel van de stikstof snel, en de rest geleidelijk werkt. j
Leunasalpeter BASF vermindert en herstelt de schade bij uitwinteren. iw
I.6Uh3.SäIp€t€`|‘ BASF vergemakkelijkt de onkruidbestrijding, daar de gewassen, door zijn vlugge werking, steviger j
worden, waardoor het onkruid gemakkelijker onderdrukt wordt. ‘
L8U|18$3.Ip€t€l’ BASF geeft door zijn hoog stikstofgehalte het voordeel van b8SpàI'II‘Ig op vracht Bh 3I‘b€ICISIOO|'I. V
Leunasalpeter BASF geeft tastbare geldelijke veerdeelee daer den zeer lagen prijs voor salpeterstikstof. I
MINDER UITGAVEN! GEEN KORSTVORMING! GEEN DICHTSLIBBINGI t
MINDER LEGERING BIJ HET GRAANI HOOGE RENTE DER STIKSTOFBEMESTINGI
ä
ERVARINGEN MET LEUNASALPETER IN DE PRAKTIJK. {
I
Over de werking op hOOII8.I’1Cl (Ie en 2e snede) schrijft de Heer BOER te Aarlanderveen o.m.:
,,Met deze kan ik aan ieder Leunasalpeter ten zeerste aanbevelen, daar het bij mij uitstekend gewerkt heett."
De Heer- P. HOUTACKERS te Heel berielar over Leunasalpeter op tarwe: I
,,Tot ons genoegen kan ik U berichten, dat we over de werking van Leunasalpeter uitermate tevreden zijn. De
,,werking is schitterend en vlug, telwijl het uitstoelen bij tarwe er gunstig mede in de hand gewerkt wordt."
Betreffende de werking op haver schrijft de Heer R. KIERS te Dwingeloz
,,De werking van Leunasalpeter is ons uitstekend bevallen, hij voldeed ons beter dan de chili." l`
De Heeren GEBROEDERS HENNISSEN te Wessem schrijven op 2 September l928, naar aanleiding van een proef V
met Leunasalpeter op bI€t8|‘I op zwaren grond: J
,,De bietensoort Ovana's hebben weinig geleden van de droogte; de grond is niet korstig geworden en de {
nbladeren zijn nog groen en dikke bieten. De bemesting Leunasalpeter en Kalksalpeter is zeer aan te bevelen." l
LAND- EN TUINBOUWBUREAU
AMSTERDAM C. DER Q
Rokin 109/Ill. I. G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT.
l

Uitvoerige inlichtingen over bemesting van grasland en bouwland en meerdere exemplaren van dit boekje
zijn gratis verkrijgbaar bij het: _
LAND- EN TUINBOUWBUREAU
DER ’
I.G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT `
ROKIN109/111 ­ AMSTERDAM C. <á
.. . . i
Voor aankoop van Leunasalpeter BASF Wende men zich tot zijn leverancier, of direct tot de
Fa. VAN DER ELST & MATTHES, Vijgendam 2-6, Amsterdam C.,
die U steeds een betrouwbaren leverancier kan aanwijzen. §
l