HomeMededeelingen van de Wegen-CommissiePagina 17

JPEG (Deze pagina), 1.62 MB

TIFF (Deze pagina), 12.72 MB

PDF (Volledig document), 20.95 MB

TE GEBRUIKEN HOEVEELHEDEN
Hieronder laten wij enkele gegevens volgen voor het gebruik van Leunasalpeter. Per H.A. geeft men op:
Wl"*€"°€€° 150-225 Kg. Leunasalpeter BASF <= 40-60 Kg. zuivere staketot) in Februari/Meert. tie er T
en Wlntergarst ‘ in den herfst reeds 50-100 Kg. Zwavelzure Ammoniak toegediend, omdat voor een te zwakke ont- g
wikkeling gevreesd werd, dan in het voorjaar 100-150 Kg. Leunasalpeter als overbemesting.) i
Wl|1'lZ€f't8.I“W6 . ­ ­ 200-275 Kg. L€Ul’l8.S3.lp9t€I' BASF (ï 50-75 Kg. zuivere stikstof) in Februari tot einde Maart.
(Is er reeds 5U-IOO Kg. Zwavelzure Ammoniak in den herfst gegeven, omdat voor een te zwakke
ontwikkeling gevreesd werd, dan als overbemesting in het voorjaar 150-200 Kg. Leunasalpeter.)
Zomertarwe . . . 150-275 Kg. Leunasalpeter BASF (= 40-70 Kg. zuivere stikstof), het beste de geheele gift
A zoo vroeg mogelijk, bijvoorbeeld kort voor het zaaien.
I.
I Zomergerst . . . 150-225 Kg. Leunasalpeter BASF (: 40-60 Kg. zuivere stikstof), het beste de geheele gift
zoo vroeg mogelijk, bijvoorbeeld kort voor het zaaien.
‘ HàV€I" ....... 200-275 Kg. L€l.|I‘Ia.S3.lp€`l£6|' BASF (ï 50-70 Kg. zuivere stikstof), het beste de geheele gift
en zoo vroeg mogelijk, bijvoorbeeld kort voor het zaaien.
Suiker- çn 300-450 Kg. Lêuhasalpètêr BASF (= SO-l2U Kg. zuivere stikstof`) in verband met de voor- 1
Vogdarbletên ‘ ‘ vruchten, bij gebruik van stalmest of groenbemesting. Te geven bij het zaaiklaar maken van den grond,
zoodat het met eggen en zaaien goed met den grond vermengd wordt. Oplicbte zandgronden verdienthet {
aanbeveling de helft van deze gift voor het zaaien, de andere helft voor het eerste hakken te geven.
Aardappelen. . . 225-300 Kg. Leunasalpeter BASF (: 60-80 Kg. zuivere stikstof) bij gebruik van stelmest,
of zonder stalmest 300-375 Kg. Leunasalpeter BASF (BO-IOU Kg. zuivere stikstol); te geven A
het best kort voor het poten. Waar het gewenscht ts, kan de le helft gegeven worden voor het poten, ‘
de 2e helft voor het le schoH`elen.
_ Weiland ...... Door de veranderde verhouding in de prijzen van voedermiddelen en stikstofmeststolfen, is ~
een stikstofbemesting op het weiland tegenwoordig zeer loonend. Men verkrijgt hierdoor een .
snelleren groei der goede grassen, minder onkruid en minder slecht gras. Niet alleen wordt de ,
opbrengst hooger, doch ook wordt hierdoor de VO€Cll|`Ig5W3al'dB Val'! hèt gras verbeterd, zoodat
op den duur op veevoeder kan worden bespaard, terwijl bovendien de staltijd verkort keu l
worden. De stikstotbemesting vervroegt immers den grasgroei, terwijl de groei in den herfst langer
aanhoudt.
` Een voortdurende verzorging met gemakkelijk opneembare stikstof is noodig om den grasgroei
lang te doen aanhouden. Op grond van practische ervaringen moet aanbevolen worden in totaal ;
300-450 Kg. L8lJha.Salp8'[8f' (F; 80-120 Kg. zuivere stikstof) te gebruiken en wel het best in
meerrtere, naar den herfst steeds kleiner wordende, giften, bijv.: l
200 KG. in Februari/Maart, daarna 3 giften van achtereenvolgens
100, 75 en 75 Kg. Leunasalpeter BASF direct na het afweiden. (Denk er eau; veel kleine
perceelen, het gras jong laten afgrazen, eerst door het melkvee, dan droog- en jongvee, en dikwijls verweiden.)
Hooiland ..... 225-400 Kg. Leunasalpeter BASF (= 60-100 Kg. zuivere stikstof) jaarlijks, vveerveu
150-225 Kg. in Februari/Maart, de rest, dus 75-175 Kg. direct na de eerste snede. (Denk Q
er aan: vroeg maaien geeft veel en prima hooi, zoodat de stalvoedering goedkooper wordt.) Q
gras' 225-300 Kg. l..€lJl18.Salp€‘lZ8I" BASF (2 60-80 Kg. zuivere stikstof). Te geven vroeg in het voorjaar of Q
_ m te ul en ' ‘ ‘ na het afweiden of hooien, zoodra men het grasland voor kuilvoederwinning bestemd heeft. (Veel,
jong gemaaid, en met stikstof bemest, gras werkt melkdrijvend en spaart veel krachtvoeder uit:
Kuil dus in om persvoer voor den winter te krijgen!)
r` De zomerbamesting op wei- en hooiland kan ook met voordeel als Ureum BASF ge-
geven worden.*)
K00l|'8.|I)€|1 .... 300-400 Kg. l..€Ul'la.SB.lp8`t€l‘ BASF (l" 80­­­lOO Kg. zuivere stikstof), de eerste helft vroeg in het {
Af voorjaar, de tweede hellt kort voor het hakken. E
Stoppelknollen . 200-275 Kg. Leunasalpeter BASF (= 50-70 Kg. zuivere stikstof). ‘
El"Wt6|'I ...... 80-120 Kg. L€lJ|'IàSalp8t8|‘ BASF (ï 20-KO Kg. zuivere stikstof), bij het zaaiklaar maken
van den grond.
Vlas ­­­. = ­ . . 120-225 Kg. Lèuhasalpêtêr BASF (:50-60 Kg. zuivere stikstof), zoo vroeg mogelijkiinhetvoorjaar.
Karwij ....... 300-400 Kg. Leunasalpeter BASF (Z 80-100 Kg. zuivere stikstof). De helft tot 2/gin den herfst
voor het dekken, de rest in het voorjaar, of alles zeer vroeg in het voorjaar. l
K0OlZa.B.d ..... 300-400 Kg. Leunasalpeter BASF (Z 80-IOO Kg. zuivere stikstof). De helft tot 2/5 bij het ;
zaaien, de rest in het voorjaar. 4
Blauwmaanzaad 225-300 Kg. Leunasalpeter BASF (= 60-80 Kg. zuivere stikstof). Alles bij het zaaien.
BO0|TIg3.8.TCl8|1. . 300-700 Kg. L€UI‘l3.S3.lpBlZ€l' BASF (ï 80-·l8O Kg. zuivere stikstof). Alles vroeg in het voorjaar. _
*) Speciale brochures over bemesting van grasland worden aan belangstellenden steeds gratis toegezonden door het Land en Tuinbouw- i
bureau der LG. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Rokin 109/Ill, Amsterdam.
t l