HomeMededeelingen van de Wegen-CommissiePagina 15

JPEG (Deze pagina), 1.24 MB

TIFF (Deze pagina), 12.75 MB

PDF (Volledig document), 20.95 MB

200 200 _
190 190 4
170 170 E
wïàä wi
159 .159 ä
i 110 ï;; ~~ 110 ä
~ l 150 150
l 120 120
. 110 110 ïêä g
IQOOOQ QQQQQOQQOO OQOOOEQïEê•ï•äj•YQää'•101OOOO%O?•gOH{O%O?¢E•ïOOOOOOOOOOO ;m­•••g‘Q••Q• OOOOO
90 90
80 80 1
70 70 *
60 60
50 g 50 S
l l l ­
LO
"° 9; 1, ëf ïë "° 1., 9; ïä 1
A
5°5a«»w«5 · 59 ä 1
,,,9.~t~t9·;eäg,..«g ¤999i<9999·’ ,,,e.tea;s.9,
ï8g,,lg`1`ä9§ '§Tä9§ 1
·‘¤ ... :2 .,'2 ... :4
`loääänäääëïë 1O°"=ä'?¤`Lä’l.EE 1
<¤¤¤à¤¤e-«Mn¤O<: 2·­1¤¤..0<¤ 1
0 $.j"`~.-"i...« 0 ~!‘r`« i
Lanclbouwproducten Kunstmest ä H H _ vggqggtjgt Kunstmest
(¤¤urd9r) (G999k99r>> I I Pmlsstllëmg 99 19104914 (Duur) (Goedkoop)
Beschouwen we de prijsverhoudingen, zooals deze uit bovenstaande tabel blijken, dan zien we, dat
‘ 19 De prijzen van aardappelen, haver, rogge, tarwe en boter 1‘/2 tot 2 maal zoo hoog zijn
als voor den oorlog;
I 29 De prijzen van het aan te koopen veevoeder veel hooger zijn dan gemiddeld in de jaren
· 1910-1914; 1
39 De prijzen der meststoffen belangrijk lager zijn dan voor den oorlog; `
49 De prijs voor ammoniakstikstof veel sterker teruggeloopen is, dan de prijs der andere
meststoffen, zooals b.v. die van chilisalpeter.
Wat volgt hieruit? ,
Daar de meststoliten goedkooper, de producten duurder geworden zijn is de rente, die een bemesting
met kunstmest geelt, hooger. ln den laatsten tijd heeft men voor het aankoopen van meststoffen een 1
kleinere hoeveelheid van de zelf verbouwde producten noodig; met dezeltde hoeveelheid als voor den I
oorlog kan nu een grootere hoeveelheid kunstmeststoften betaald worden. Door den goedkoopen prijs der t
meststoffen is het verder loonend, nu ook op hooi- en weiland waardevol veevoeder te winnen. 1
Van alle stikstofvormen is de ammoniakstikstof het goedkoopst; goed gebruik hiervan waarborgt
dus de hoogste rente van het bedrag, dat voor het aankoopen van stikstofmest uitgegeven wordt. 1
In Leunasalpeter BASF wordt alle stikstof berekend tegen den prijs van Ammoniakstikstot`, dus ook de ,
salpeterstikstof`, die hierin voorkomt.