HomeMededeelingen van de Wegen-CommissiePagina 14

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 12.75 MB

PDF (Volledig document), 20.95 MB

‘ Het doel van elken landbouwer
moet zijn een zoo hoog mogelijke rente te verkrijgen van het kapitaal, dat hij in zijn
bedrijf gestoken heeft. Daartoe moet steeds getracht worden, de opbrengsten lvan
het bedrijf zoo mogelijk te verhoogen; waarvoor de bemesting een hulpmiddel is.
De meerdere opbrengst, die door een bemesting verkregen wordt, moet niet alleen
tegen de bemestingskosten opwegen, doch moet bovendien winst opleveren. J
De prijs der gekozen meststof is beslissend voor de bemestingskosten; dat
Leunasalpeter zeer voordeelig in prijs is, wverd reeds meegedeeld; de prijs op .
zichzelf is niet alleen zeer gunstig, maar ook zijn jtegenwoordige prijs ten opzichte
van de producten, die het landbouwbedrijf voortbrengt. De prijzen der landbouw-
producten zijn in de laatste 10-15 jaar sterk veranderd; alle bedrijven hebben zich
nog lang niet bij de tegenwoordige prijsverhoudingen aangepast. Wanneer wij de
prijzen, die kort vóór den oorlog golden met 100 aangeven, dan was de aardappel-
prijs in Juli 1928 gestegen tot op 195, de ammoniakstikstofprijs (de prijs van i
Leunasalpeter) is daarentegen gedaald tot op 66.
Tegenover een verdubbeling van den aardappelpriis staat een
goedkoopere prijs der ammoniakstikstof, die '/3 ol 33'/3 °/0 lager is. l
In de nevenstaande voorstellingen zijn de prijzen van de voornaamste landbouw- j
producten, veevoederartikelen en kunstmeststoffen in Juli 1928 aangegeven, i I
in Vergelijking met de gemiddelde prijzen in de jaren 1910 tot en met 1914. De
artikelen, die boven de stippellijn uitkomen zijn duurder, de artikelen, die daar beneden ‘
blijven, zijn goedkooper geworden.
i