HomeMededeelingen van de Wegen-CommissiePagina 12

JPEG (Deze pagina), 1.27 MB

TIFF (Deze pagina), 12.77 MB

PDF (Volledig document), 20.95 MB

DE WERKING VAN LEUNASALPETER BASF
De werking van deze meststof is daarom zoo bijzonder goed, ä
omdat het gewas zoowel van direct opneembare salpeterstikstof, als van den ‘
gedurende langen tijd werkende ammoniakstikstof voorzien wordt. Door ver- E
eeniging van deze verschillend werkende stikstofvormen is een gelijkmatige, over 7
een langere periode goed verdeelde, stikstofverzorging verzekerd.
Leunasalpeter is om bovenstaande redenen voor bemesting bij het zaaien van zomer- ·
gewassen geschikt, terwijl het tevens aanbeveling verdient voor de overbemesting i
van wintergraan in het voorjaar. Door het gebruik van Leunasalpeter wordt .
de groei, na den stilstand in den winter, weer krachtig geprikkeld, en boven- .
dien ook naderhand beïnvloed. Ook op het grasland is deze werking in het voorjaar
merkbaar, waardoor het vee reeds vroegtijdig met voedselrijk gras gevoederd kan
worden. Verder blijkt Leunasalpeter uitstekend te voldoen in dc bletcncultuur, ‘
vvaar eveneens de vlugge werking na het uitzaaien, gevolgd door een lange periode
van geleidelijke werking, van groot belang is.
Leunasalpeter is geheel vrij van schadelijke verbindingen en verkorst dcn grond niet
(vooral van belang voor de bietenteelt). Om echter tot volle uitwerking te komen, F
moet de bodem naast voldoende fosforzuur en kali, voldoende kalk bevatten, een t
voorwaarde, die in dezelfde mate voor alle meststoH`en geldt. 3
De bekalking wordt door vele landbouwers helaas zeer verwaarloosd; men dient
echter steeds te bedenken, dat i
l°. Kalk voor den plantengroei onontbeerlijk is,
2°. Kalk het beste middel is ter verbetering der bodemstructuur en een te laag
kalkgehalte, , `
5°. Kalkgebrek het behalen van de beste, meest winstgevende oogsten onmogelijk “
maakt. Y
Alleen door kalkbemesting kan men in kalkgebrek op de goedkoopste wijze ;
voorzien. g
Men geve dus op de kalkarme zand- en veengronden: 1500-2500 Kg. Kalkmergel l
om de 5 of 4 jaar; op de moeilijker bewerkbare kleigronden: 5000 Kg. Kluitkalk
en herhale dit zoo vaak het noodig blijkt. A ·
Alleen bij regelmatig herhaalde kalkbemesting (diej overal noodig is met
uitzondering van enkele gemakkelijk bewerkbare kleigronden) is men vrij in
de keuze der meststoffen en kan steeds die meststof worden gekocht, waar- .
van het gebruik de hoogste rente afwerpt.