HomeMededeelingen van de Wegen-CommissiePagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 12.69 MB

PDF (Volledig document), 20.95 MB

{ r
V l
p Nu door de sterke daling der stikstofprijzen gedurende de laatste jaren,
l de luchtstikstofmeststoffen van steeds grootere beteekenis geworden zijn, zoowel
voor de veehouderij als voor den akkerbouw, trekt
l
Q LEUNASALPETER BASF
(Ammonsulfaatsalpeter) V
, i
meer en meer de aandacht van den Nederlandschen Landbouw.
In tegenstelling toch met de ammoniak- en salpetermeststolfen, die de stikstof
L slechts in één vorm bevatten, is in Leunasalpeter de stikstof in twee vormen aanwezig,
zoodat deze meststof zoowel de snelle werking der salpetermeststoffen als de
langdurige werking der ammoniakmeststoflen in zich vereenigt. D;
Deze meststof wordt door de 1.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft gefabriceerd ä
uit zwavelzuren ammoniak en salpeterzuren ammoniak, dus uit twee stikstof
l bevattende verbindingen.
l Leunasalpeter BASF heeft de volgende
. EIGENSCHAPPEN EN DIRECTE VOORDEELEN:
Leunasalpeter bevat 26 °/0 zuivere stikstof, waarvan ongeveer */4 sneIwer­
kende salpeterstikstof en 3/4 langdurig werkende ammoniakstikstof. Het is à
dus een hoogprocentige meststof, die zoowel voor vooriaarsbemesting, als
Q voor overbemesting geschikt is.
Door het hooge stikstofgehalte heeft 100 Kg. Leunasalpeter dezelfde bemestings-
l waarde als 127 Kg. zwavelzure ammoniak of als 168 Kg. chilisalpeter. Het is dus
4 duidelijk, dat de kosten voor transport, opslag en uitzaaien per Kg. stikstof lager
1 zijn, in vergelijking met meststoffen met een laag gehalte.
l Een tweede financieel voordeel is, dat de dure salpeterstikstof in Leunasalpeter
E BASF tegen den goedkoopen ammoniakpriis geleverd wordt.
n l
I