HomeMededeelingen van de Wegen-CommissiePagina 1

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 8.76 MB

PDF (Volledig document), 20.95 MB

" rw
i Overd1·~u/c uit ,,De Kct·mpi0e·n" NOS. 49 en 50 van 1916. "“"
• • • I
F Mededeelingen van de W6g6H·C0mmlSSlB.
Aanleg van Rijwielpadeii op Terschelling.
In het najaar van 1914 werd onze We·gen­Com­ strand, reeds jarenlang door honderden badgasten,
missie door het Staatsboschbeheer aangezoeht om een waaronder zeer vele Duitschers, bezocht werd.
advies met begroeting voor den aanleg van een rij- Terschelling miste echter tot dusverre een goede
wielpad op Terschelling uit te brengen. verbinding met het Noordzeestrand, en het liet zich
Na opname van het terrein, werd aan het verzoek niet aanzien, dat hierin spoedig verandering zou ko-
voldaan en het uitgebracht advies werd bij den aan- men, daar de aanleg van duinwegen kostbaar is en
leg gevolgd. het bijeenbrengen van de daarvoor noodige middelen -
De heer P. Boodt, hontvester te Assen, onder door gebrek aan samenwerking der eilanders onmo­·
wiens ressort het rijwielpad behoort en onder wiens gelijk was.
e, t
/, M , ,1;
. aMw . ..~«amaa.,...... .. . n ...M .... w..r..N.. ...r. . __ .g .`..i. .. 5 I ,1 /__,_ ,__ï<:__
i "‘l‘ mu-··¤» rtrte .....
e r «~ . f"ï’ ‘‘‘‘ · _;e
. · ··‘t‘ ~
_ .·· ‘··· ­.­. - .‘_ _. ~~ ~
­­ ‘ ` s
. .. v`_~l ‘ `‘*’ r
, ` 'v``’ - M
g ;_` ` rr
E r­` · . _ ·­ ..r., _ .
Het lossen van draagbaar spoor en kipwagens aan de haven van
YVest­'l`erschelling en het in elkaar zetten der rails.
leiding het werd aangelegd, was zoo welwillend op Het oorlogsjaar 1915 bracht echter een groote ver-
verzoek van onze W-e·gen~Commissie een beschrijving andering.
van den aanleg van het pad te geven, welke wij Doordat de zeegaten met mijnen versperd werden,
hieronder laten volgen. waardoor de kustvisscherij zeer belemmerd werd, ter-
wijl bovendien de haringvisscherij en de koopvaardij
Het zal vele bezoekers van Terschelling verwonderd door velen als te gevaarlijk werden geacht, ontstond
hebben, dat dit mooi gelegen eiland, met een bij er op Terschelling groote werkloosheid onder de be-
uitstek prachtig strand, ·tot dusverre onbekend was volking. Het Staatsboschbeheer werd aangewezen om
als .,,badplaats", terwijl het naastgelegen kleine Vlie- door middel van werkverschaffing in den nood te
land, met moeilijk bereikbare haven en minder mooi voorzien, hetgeen gelukt is.