HomeDe duinwaterleiding van 's-Gravenhage (in exploitatie sedert 24 October 1874)Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 8.72 MB

PDF (Volledig document), 26.98 MB

l
a' 6
[_ de duinen bü Vogelenzang, ,,het water uit de diepere zand-
lagen der duinstreek door middel van te zinken wellen of
putten" te onttrekken. Wat de hoedanigheid van het water
en de daarvan beschikbare hoeveelheid betreft, zou men dan
h. i. zooveel gunstiger uitkomen, dan met open kanalen.
Gelijk uit het voorgaande blijkt was hun inzicht in strüd met
het gevoelen van den rapporteur en diens adviseurs:
De ondervinding leert in ’s­Gravenhage maar al te zeer, dat
water uit de veenlagen en uit het daaronder gelegen zand veelal
brak en ondrinkbaar is en blijft, niettegenstaande alle aangewende
hulpmiddelen ter zuivering, door filters, enz., .... ­. daargelaten
nog of niet een overgroot aantal van zulke putten zou noodig zijn
om in de waterbehoefte der gemeente te voorzien.
Niet te licht bevonden werden twee andere plannen en wel:
a. het ontwerp eener Delftsche combinatie o. w. behalve
de voormalige predikant H. ms Vmmn, directeur der H. B. S.
(later meer bekend geworden als hoofdredacteur van het
Nieuws van dan Dag) en ook de leeraar (later hoogleeraar)
aan de Polytechnische School A. Hum.
Zü beoogden een duinwatervoorziening van Leiden, ’s-Gra-
venhage en Delft. Aanvankelijk hadden zü daarbü ook
Schiedam en Rotterdam gevoegd en daarvoor, blükens hun
mededeeling aan den Burgemeester van ’s­Gravenhage d.d.
2 Juli 1866, aan de Begeering 6611 voorloopige concessie aan- _
gevraagd; een nog uitgebreider tegenhanger alzoo van het
iets latere Rotterdamsche rivierwaterplan Beüerinck­Van der
Tak­Rose. Tegen het voorstel­De Veer c.s. met wateronttrek-
king door middel van open kanalen, gaande tot een grootste
diepte van 1 in beneden A. P. (met eenige correctie door r
DELPRAT omgerekend op 0.76 m - D. P.) ter plaatse van een
Haagsch, tevens voor Delft bestemd pompstation, bij de
WVaalsdorpsche vlakte, wordt het bezwaar aangevoerd, dat
het te na.uw samenhangt met de waterlevering aan Leiden,
terwijl ook de vereeniging met Delft ontraden wordt; j
b. het ontwerp eener Haagsche combinatie van O. J. C.
baron vm Hnnnmninzonx c. s., dat, wat de waterwinnmg aan- I
gaat, vrijwel overeenkomt met de voorstellen­De Veer c. s.,
maar, in afwijking daarvan, het laagste punt der kanalen
aanneemt op 1.5 m - D. P. nabij het Pompstation, geprojec-
teerd op korten afstand van het Scheveningsche kanaal, tegen-
over de Algemeene Begraafplaats.
Tot een keuze tusschen de beide plannen komt de rappor-
teur niet. Rapporteur acht ze beide, onder een voorbehoud
van ondergeschikt belang, in technisch op·zicht aannemelük.
Uit financieel oogpunt is de aanbieding van Dr: Vmnn c. s.
voordeeliger dan die van VAN I·lAnDEn1znoEK c. s.
Ingevolge nader overleg met de beide combinaties, komt het
op 17 September 1867 zoover, dat met 18 tegen 9 stemmen
door den Raad aangenomen wordt het in overeenstemming
l