HomeDe duinwaterleiding van 's-Gravenhage (in exploitatie sedert 24 October 1874)Pagina 3

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.68 MB

PDF (Volledig document), 26.98 MB

wu ’
. ". _ r , ,
4 .­ ‘ï ·- 1 ‘ ’
à ­· ’§` M, 1
.,,1. l ,g
·"­‘·iê: .1 . ,..
aäfêïfëlfësêà ° ~ .·

s
.A_,
VWW
(Overgedrukt uit het Weekblad ,,DE INGENIEURH) 1924, No. 43.)
à` uá?4 ~ A ­ .­ /¤;;x/·., ”v‘J`r·~"‘­# ­"‘4‘·"*«"*`«`/"/`·"`/'~"·

‘ ·".·’ï··~*T we
‘£1t+.ïtst;1%z¥`ï€<1·;a_ ri
, , , ,
De duiuwaterleiding van s­G1·ave11hage
S1" » • · ­
in ex lo1ta,t1e sedert 24 October 1874

‘i«. :E¢ï'*‘ M"_.=$·.ïf’ _`
, 110012
·
» 4 .
1 r. A D R. B I J L.
_;__1
·'r'%:?lY=­·'¢ ”*W`« ·‘X$:(i ;

Het is 6611 bekend verschijnsel, e11 ook in o11s la11d waar
te 11eme11, dat de oudste ce11trale waterleidi11ge11 worden aan-
.·•‘ » .1. é»;*‘*¥tï@' ­
getroffen 111 de grootere 611 grootste gemeenten.
¢‘·§,;G;<,;».g=$g .j_ _. .. . .
Om 111 hoofdzaak tweeerlei reden is dat verklaarbaar.
Vooreerst werd 11.l. i11 die gemeenten de behoefte aan een
betere dri11kwatervoorzie11ing het sterkst gevoeld. Daar toch
ondervond 111611 veelal als ’t ware aa11 den lijve, dat de bodem-
vero11trei11igi11g vrijwel gelüken tred hield met de zooveel
grootere dichtheid V311 bevolking. Daar hadden de omstandig-
l1ede11 er toe geleid, dat beerputten en dergelijke inrichtingen
4.. '-eeyg. __ >·«.
de naaste bllI'€11 ware11 va11 Yêgöllbäkkêll en z.g. welwater­
putten. De dichtheid Väll regenbakken liet er in den regel
W »’?e,+~’ Ef ï‘· ­ ­
veel, zoo 111et alles, te wenschen over, e11 beerputten, 1n de
constructie van gestapelde putten, werden zelfs in 1865 nog
;;t,gg!ërggçç;v,,g.,e . ..
door ee11 Haagsch bouwku11d1ge aanbevolen, gelijk dr. C. P.
Pons KooLHAAs i11 zi'11 eschrift va11 dat 'aar over ,,De water-
V’?-*çP;;·$%)‘ê:‘­·@à‘ï‘£' . . . .
leiding te ’s-Gravenhage", met vero11twaard1g111g mededeelt.
Toen - en zie hier de andere reden, waarom Stêdêll va11
grooter zielental de11 voorrang hadden - omstreeks het
n1idde11 der vo­rige eeuw, althans aanvankelijk 11og, aa11 de
dus e11aamde vri'e werking der niaatscha eli'ke krachten
.1s,«Msm=3.:1;¥Y« *’
werd overgelaten, wat later meer algemeen geacht werd op
den weg der overheid te ligge11, richtte, zooals va11zelf spreekt,
Wi! >1..« ¢v . . . . . . . .. . .
,­ , het particuliere initiatief zich bij voorkeur op die bevolkings-
agglomeratiën, welke i11 voldoende mate uitzicht gaven op
"ïwg?. _,, ..
.· we . -.» dabel bedri f
l · -ï .2 ‘¤ `
ee11 ren _j . _ .
j Amsterdam, waar een deel der bevolking reeds sinds la11g
genoopt was drinkbaar water, van elders aangevoerd, te be-
>“ï·_. trekken en dus gewend daarvoor te bêtàlêll, bood in dit op-
zicht u11sti e kansen. Een Duinwater-Maatscha i', in 1851
’i'W‘ »&7l**ä ·¤· . . .. . J
opgericht, bego11 er in 1853 haar bedrijf, hier te lande het
5..·1» ” T" eerste V311 dien aard. 0 1 Mei 1896 werd het door de
l` Y&£('*§~
* Gemeente overgenomen).
" Den Helder verkreeg, eve11ee11s door middel van concessie,
I ;. in 1856 ee11 duinwaterleiding, welke aanvankelijk bijna uit-

t o r? - i"

Q .
s :.=?.· . Y'
J ï`A çctxïjill
¤·~;,`?:
ï .=¤.· `
Tj S"? {
-»;.·;L‘s3· e J
gg?. , ,
.»I•’ r ;_,'. '· V
/r
...­.-