HomeDe duinwaterleiding van 's-Gravenhage (in exploitatie sedert 24 October 1874)Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 928.18 KB

TIFF (Deze pagina), 8.68 MB

PDF (Volledig document), 26.98 MB

1 ' i
· i
1
« ` J
1
4
nl
1 *1
( 26 Q
i
`
dat, op het eerste alarmsignaal der brandweer, de geheele `
stad, 111 minder dan 30 secunden onder de11 druk va11 het E
hoogste reservoir kan worden gebracht. · ë
Voorts is het bedrüf der torenpompen zooda11ig geregeld,
dat ze 111 gang gezet e11 stop gezet worden on-der inachtneming i
van ee11 normaal drukdiagram, dat voor de opvolgende uren 1
van het etmaal 111 verband 1116t de gewone fluctuatie van het 1
watergebruik is vastgesteld. 1
Dat 1nen 111et deze maatregelen, alsook lllét het regelmatig ”
microfonisch onderzoek tot opsporing van lekken in dienst- C11 .
blllll‘6ll18l·dlllg(·31l alsmede van gebreken 111 de sluiting van
kranen e11 closetinrichtingen doeltreffend gewerkt heeft, `
toont fig. 13 aan. Duidelük is daarin de teruggang van het 1
watergebriiik per hoofd en per etmaal sinds 1808 inerkbaar,. I
n.l. van ruim 100 tot 70 l. {
Dit resultaat kan zo11der voorbehoud geacht worden te zün
verkregen, zonder schade voor de belangen, welke de dui11­
waterleiding, lllêt name in hygiënisch opzicht, die11t e11 met
het voordeel ­dat de leveringsvoorwaarden, 111 het tarief opge-
nomen, zeer gunstig gehouden konden worden.
B e s l uit. `
Uit het voorgaande is voldoende duidelük geworden, dat
het Raadsbesluit, in 1871 onder voorgang van 1nr. Dn Pnvro
gen·omen e11 strekkende tot aanleg eener centrale waterleiding
van gemeentewege, tot goede uitkomsten heeft geleid in het
belang ­der stedelüke samenleving, evenals trouwens de be-
slissing van datzelfde college in 1873, V0lg`€llS welke ook de
exploitatie door de gemeente zou geschieden,
Kan met grond ondersteld worden, dat de stap, welken de 1
Raad, in het genoemde jaar 1871, ingevolge het denkbeeld- J
De Pinto deed, beantwoordde ·aan het onder i11vloed van betere 1
hygiënische inzichten allengs sterker wordend·e verlangen -
naar _,,V?llJ€1"bGSCll3,Vll1g'” (3), ongetwijfeld hebben hier oorzaak ‘
e11 gevolg wederkeerig op elkaar ingewerkt en heeft de Duin-
waterleiding er het hare .toe bügedragen, on1 die inzichten te '
verhelderen êll on1 de eischen, die er 11it voortvloeiden, meer
en 111eer op doelmatige wüze te bevre·digen.
De sterftecüfers over het afgeloopen tüdvak mogen hier V
spreken. Ze betreffen het jaarlijksch gemiddelde va11 het ï
a.antal overledenen in de g`G11’lG€l1t·€ (uitgezonderd de levenloos
aangegeven) per 1000 inwoners:
(3) In 1869 was bij den Raad ingekomen een adres, voorzien van E
bijna 1400 handteekeningen en aandringende op het tot­stand­
brengen ee11er duinwaterleiding.
i
{
x 1,--