HomeDe duinwaterleiding van 's-Gravenhage (in exploitatie sedert 24 October 1874)Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 728.16 KB

TIFF (Deze pagina), 8.62 MB

PDF (Volledig document), 26.98 MB

I 19
1 ‘ den periodieken schoonmaak, eenheden van te groot oppervlak
5 te zün. Men heeft ze daarom later door een scheidingswand
j in tweeën gedeeld, hetgeen uit technisch en economisch oog-
I punt een groote verbetering is gebleken. Dien overeeiikomstig
I heeft men ook de nieuwere filters op kleinere afmetingen aan-
g genomen.
1
V
SITUATIE VAN HET TEGENXVOORDIG PoMPsTATION.
I
ë [lv // I I _ I ` _`
ï ’ / f ‘
E // / " I/x` "~`_
I ’ I ~
I _,. l' , X x" _`
i / Z, `~
' ~`_` I / _ » -__ ~ `
l ` - ­I- __,­' 1 l' 7- ""n ` ` `~`
i ___ "`~.._ x __" ,, / ­ ~ `
___` ; "` ~­` ___`_ ` ~ " ` / . /­’ [ ' ~ _
1 "`7 :' "` ~ ­ '>··""""`·~ ` ­/ ­ I 1 I` M
E I' E I' ""`~-- ``````° " ~­·· _ - ``_``` T
I . , ; ­--- ·· , ;
l I I _« _ ,/ I I
l ; I E .-­­-­ ­­­­.----.-. G äJBI'L ‘ L FEE? '
I I [ , ,« ’ ïIiaIIIiIl! - /ï‘_ ,
2 , AI I I' I
r . , II ç @ [CJ ggz; ;
i II :· ‘ 5 ­ i
I · I _· · IX __ in- ,_ . . uil I
I I I I ‘
I I I I V" ‘‘‘‘‘"‘‘‘‘‘‘ I '
j I J I uw I E
I j' I / /-‘ $_“_mm_""`_: I
ë X I ,· I I I
ä " " I l/ Y | L..... .... ..,,,,__i {
i ‘ IA II Y Y I 7Ah M y 77** W- I
§ I, J I il 7* 4A BA S 9* i
ë .' f ,' .I' ­ the IIII I -·~~ ~~ W -··- ~·-~· --- E
I IIIT I ~· Kl! I I
I K` ` _i I L-­­­ v- -- I
{ _` [ I I
i ` ~ `" \ I! GA 5A J / /
Q ‘ »_ `j B»x I V ,
I ` ` [ "‘)`** • I - - ; M 77. /
ë ~ I I /
I ( .' IT ‘ ,
" l' K il ll
I I E ä «’
i ·' mw l /
Y II I"- .-. /
A " I. Q" `-' _‘_‘ ."""_·­··­­ --­­ ­·-·­-­­­I-I--.- ..... .-....-..,
l Flg. 9.
j Ook in de inrichting der filters zijn gaandeweg belangrijke
j verbeteringen noodig geworden, zoowel in de filtervulling als
J in de voorzieningen tot afvoer van het gefiltreerde water. De ·
I oudste filters (fig. 3) met hellende V&1l(i€11 hadden oorspron-