HomeDe tuberculosebestrijding onder het rundvee, in verband met de regeeringsvoorschriftenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 874.05 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 11.52 MB

7
een afzonderlijk artikel speciaal voor de t.b.c. bestrij-
ding en wel art. 47, luidende: ,,Bij algemeenen maat-
regel van bestuur worden voorschriften gegeven be-
treffende het verleenen van steun aan maatregelen
tot bestrijding der t.b.c. onder het rundvee."
U bemerkt, dat dit artikel zooals men het wel eens
noemt, de noodige elasticiteit bezit, d.w.z. er wordt
niets in vastgelegd, de mogelijkheid alleen wordt
opengesteld, dat het Rijk bij de bestrijding der t.b.c.
onder het rundvee steun verleent. Het artikel beoogt
een wettelijken grondslag te geven aan de vroeger
reeds uitgevaardigde voorschriften.
i De algemeene maatregel van bestuur in dit artikel
.. bedoeld is gegeven bij K.B. van 25 April 1922 (S. 217).
ç Hetgeen hierin wordt bepaald heeft zeer veel overeen-
komst. met datgene wa.t in het Kon. Besluit van 1910
werd aangegeven. Ook thans geen dwingende voor-
schriften, ook thans het initiatief aan de veehouders
zelf overgelaten. Alleen wordt in art. 1 van dit besluit
nog deze restrictie gemaakt, dat steun wordt ver-
leend, ,,voor zoover de daarvoor beschikbaar gestel-
de gelden zulks toelaat", en we weten allen M.H., dat
het in de laatste jaren met de beschikbare gelden
van ’s Rijks schatkist treurig gesteld is geweest.
Gveral bezuiniging, zelfs op de meest nuttige maat-
regelen, niet alleen waar het de bedragen betrof, die
rechtstreeks voor de doeleinden werden uitgetrokken,
doch ook waar het den ambtenaren aanging die de
ma.atre.ge»len moesten uitvoeren. Zoo was hetook, zoo-
als U allen weet, met den Veeartsenijkundigen Dienst,
ook hier inkrimping, terwijl de regeering zich ver-
plicht zag, zich van finantieelen steun voor de t.b.c.
bestrijding geheel te onthouden.
Dit heeft echter de goede zijde gehad, dat het par-
§ ticulier initiatief is geprikkeld en op enkele plaatsen
de veehouders zelf de hand aan den ploeg hebben
m geslagen, wat bovendien nog dit voor heeft, dat we
1 thans- krijgen diegenen, die het inderdaad meenen.
Toch heeft de regeering zich niet geheel terugge-
trokken. Wanneer de bestrijding wordt aangevat
overeenkomstig de gegeven voorschriften, wordt nog
steeds door het V.A.S. de leiding op zich genomen,
voer zoover de betrokken ambtenaren nog tijd be-