HomeDe tuberculosebestrijding onder het rundvee, in verband met de regeeringsvoorschriftenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 822.93 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 11.52 MB

5
mannen der practijk, noch door die der wetenschap
deze vraag ontkennend beantwoorden, doch de mee-
ningen over ,,het hoe" liepen vaak uiteen.
Thans dus de vraag: Wat doet het Rijk ten dezen
‘ opzichte? De bestrijding van Rijkswege dateert
reeds van meer dan een kwart eeuw terug. Op 18 Mei
. 1898 werd bij Kon. Besluit een Staatscommissie be-
Z noemd, aan welke was opgedragen te onderzoeken,
Y welke maatregelen van Rijkswege met betrekking tot
, de tuberculosebestrijding onder het vee genomen
zouden kunnen worden. Gevolg was, dat op 18 October
( 190·0 een wetsontwerp werd ingediend, houdende be-
E palingen tot bestrijding der t.b.c. onder het rundvee.
Dit ontwerp is echter ingetrokken, in verband met
l vele bezwaren, die men elders ondervonden had, daar
men te weinig met de practijk van het veehouders-
ï bedrijf rekening had gehouden. Men wilde het nu lie-
ver probeeren z o n d e r d w a n g, een principe tot
. heden toe nog gehandhaafd. Hierbij wordt dus gere-
j kend, dat de veehouders hun eigen belang zullen in-
zien en langzamerhand naar behooren zullen mede-
j _ werken bij den steun hun van Rijkswege geboden.
9 De toen toegepaste methode is genoemd naar Dr.
‘ » Lovink en Dr. Poels, die ze invoerden, ook wel ge-
j noemd methode Ostertag, naar den Duitschen vee·­
f arts, die voor een gedeelte van Duitschland deze
R methode pasklaar maakte.
; Het principe was: ,,Ruim over het geheele
l land" de lijders aan open t.b.c. zooveel mogelijk op
’ en ge vermindert de besmettingshaarden zoodanig,
E dat op den duur de ziekte wordt teruggedrongen.
Aan de veehouders werd gelegenheid gegeven hun
. open t.b.c. lijders tegen taxatie aan het Rijk ter slach-
l ting over te doen. Deze methode werkte van 1904--
1910, toen het stelsel werd opgeheven, daar het aan-
leiding gaf tot misbruiken en te veel geld kostte.
A O·m u nog eens een idee te geven van de schade
ä die door de t.b.c. aan onzen veestapel. wordt toege-
g bracht, zij hier nog even vermeld, dat in 1908 ruim
E 6200 t.b.c. runderen door het Rijk werden overgeno-
F men en afgemaakt. Hiervan was zeker 80 % inder-
daad lijdende aan open t.b.c. Bedenkt men hierbij, dat