HomeDe tuberculosebestrijding onder het rundvee, in verband met de regeeringsvoorschriftenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 803.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 11.52 MB

4 .
_ welke geleden wordt door sterfte aan t.b.c., door het
geheel afkeuren of voorwaardelijk goedkeuren van
tuberculeuze geslachte dieren, zal later als de vleesch-
keuringsdienst eenigen tijd gewerkt heeft, uit de dan
verkregen cijfers bekend kunnen worden, daar de 0
hoofdinspecteur ook ten dezen opzichte alle gegevens
doet verzamelen; doch thans ontbreken deze nog. ,
Ontegenzeggelijk is van grooter beteekenis de scha- F
de, die door de t.b.c. wordt toegebracht ten gevolge I
van de mindere melkgift, achteruitgang in voedings- j
toestand en vooral doordat dikwijls waardevolle fok- ;
dieren moeten worden opgeruimd. (
En ten slotte het gevaar voor de volksgezondheid. *
_ Al loopen de meeningen van verschillende geleerden ç
omtrent. het gevaar, dat d.en mensch bedreigt door be- .
smetting met de rundertubercelbacil nog uiteen, zoo-
veel is zeker, dat de bacil van het rund en die van 1
den mensch op zijn zachtst uitgedrukt een groote ver-
wantschap vertoonen en dat men vooral voor kinderen j
het gevaar niet mag onderschatten, zooals verschillen- i
de publicaties van den laatsten tijd, vooral van uit
Engeland, ons dat aantoonen. L
Vl/`anneer ik dus in het begin na de vraag: ,,Doet de
regeering in ons land iets voor t.b.c. bestrijding onder ,
het rundvee?", ons afvroeg: zoo ja, wat en waarom, l
dan kunnen we dat ,,waarom" reeds beantwoorden. g
als volgt: J
,,Omdat de t.b.c. bestrijding onder het rundvee in
ons land op economische gronden in het belang van *
de veeteelt is en deze als een der groote bronnen van j
onze welvaart dien steun verdient, terwijl zij boven- Q
dien inverband met het gevaar voor den mensch i
noodzakelijk is."
Maar, zult u misschien vragen, indien dit dan zoo l
duidelijk is en als zoo noodzakelijk wordt gevoeld, l
waarom is de bestrijding dan niet algemeen, waar
stuit zij dan op af? ¤
De oorzaak hiervan is gelegen: 10. in de geldelijke
kosten en 20. in de meeningsverschillen omtrent de ï’
wijze van bestrijding. j
Ik geloof niet, dat er veel verschil van meening be-
staat over de vraag: ,,Is bestrijding noodzakelijk‘?"
Nimmer hoorde ik in den laatsten tijd, noch door de j