HomeDe tuberculosebestrijding onder het rundvee, in verband met de regeeringsvoorschriftenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 850.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 11.52 MB

j 3
weidevlakten b.v. van Noord-Amerika en Oost­Afrika
r onder het rundvee ongeveer geen t.b.c. voorkomt. _
Bij slechts oppervlakkige waarneming blijkt een-
i ter van deze besmettelijkheid weinig. Hoeveel tuber-
ï‘ culeuze processen ontsnappen niet aan de aandacht
1 van den eigenaar, hoe dikwijls treffen we het niet aan,
ft dat een veehouder, en dikwijls werkelijk niet de eer-
‘ . ste de beste geheel ter goeder trouw denkt een t.b.c.
vrij veebeslag te hebben, terwijl bij tuberculinatie
f ‘ blijkt, dat een groot percentage der dieren door bedoel-
1 de ziekte is aangetast.
j *Doch no·g e-ens, ook het meest vatbare- rund blijft
L vrij van t.b.c., indien het niet wordt besmet, terwijl om-
l‘ gekeerd het meest resistente tegen sterke besmetting
niet bestand blijkt. Ik schakel hierbij even uit de
t kunstmatig onvatbaar gemaakte dieren (waarover
y straks nog een enkel woord nader).
, De natuurlijke besmetting geschiedt door zieke die-
f ren, die met gezonde in denzelfden stal verblijven of
= op andere wijze daarmede in aanraking komen, en
indirect vooral door tusschenkomst van t.b.c. bacillen
houdende melk, ondermelk of wei via de zuivelfabriek
van het eene bedrijf naar het andere. Het spreekt van
j zelf, dat er nog vele andere mogelijkheden bestaan,
_ doch de twee groote factoren zijn ongetwijfeld de
E directe stalbesmetting van dier op dier en de indirecte
` zuivelbesmetting.
Het is dus van het grootste belang te weten, dat de
oorzaak van de verbreiding der ziekte is ,,het tuber-
culeuze rund" en wel speciaal die dieren, die lijden aan
i den open vorm der tuberculose.
, In de eerste plaats dringt zich dus de vraag naar
jj voren: ,,ls de bestrijding der tuberculose onder het
rundvee noodzakelijk‘?"
We hebben ons hierbij af te vragen of de schade aan
onzen veestapel toegebracht, van dien aard is, dat de
~‘ bestrijding noodig is, m.a.w. of de kosten, verbonden
j aan de uitvoering der bestrijdingsmaatregelen, onver-
A schillig voor een oogenblik dan door wien deze worden
j betaald, beduidend kleiner zijn dan de schade, die de
1 t.b.c. veroorzaakt.
j Het is niet gemakkelijk een met cijfers gestaafd ant-
; woord op deze vraag te geven. De directe schade,
t
a