HomeDe tuberculosebestrijding onder het rundvee, in verband met de regeeringsvoorschriftenPagina 4

JPEG (Deze pagina), 826.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 11.52 MB

Ten slotte doe ik bij uwe kritiek een beroep op uwe
welwillendheid, in aanmerking nemende den weini­ l
gen tijd, dien ik door drukke andere werkzaamheden
in de laatste 14 dagen voor het gereed maken dezer 1
inleiding beschikbaar had. j
j Het zou ons véél en véél te ver voeren, indien ik ïï 4
historische overzichten ging geven omtrent de
ziekteeorzaak, de smetstof, de verschijnselen der _ x
ziekte, haar verloop en de verschillende bestrijdings {
methoden, zooals die sedert vele jaren af en toe j
in het buitenland zijn toegepast. Bovendien meen ik j
te mogen aannemen, dat veel van dat alles voor een ;­
vergadering als deze overbodig zou zijn.
Wel meen ik nog even uwe aandacht te moeten ves-
tigen op de besmettelijkheid der t.b.c. U weet, dat het 1
de groote Robert Koch was, die in 1882 vast stelde,
dat de oorzaak van de t.b.c. is de tubercelbacil. ?
Koch toonde aan, dat deze en niets anders de oorzaak ­.
der gevreesde ziekte is. Hierdoor kwam dus vast te
staan, dat de t.b.c. bij den mensch en bij het dier
een b e s m e t t e l ij k e ziekte is. De besmettelijkheid
is wel minder hevig dan dit bij andere infectieziekten g
het geval is, zooals b.v. bij veepest en mond- en klauw- _
zeer bij het rund, en als b.v. bij vlekziekte bij het var- §
ken, doch dit neemt niet weg, dat evenmin als een `
andere besmettelijke ziekte kan ontstaan en zich uit-
breiden, zonder de voor die ziekte speciale smetstof.
de t.b.c. kan optreden zonder de tubercelbacillen. E-en
gezond rund wordt niet tuberculeus, als het niet door ·
tb.c.bacillen wordt besmet en hoewel waarschijnlijk Q
overbodig, vestig ik hierop met den meesten nadruk
nog eens uwe aandacht.
Zeker, andere oorzaken kunnen praedisponeerend
werken, en ik noem als zoodanig het intensiever wor-
den van het bedrijf; misschien het tè veel fokken in de ~‘
melkrichting, waardoor het weerstandsvermogen der j
dieren vermindert; het dicht bijeen leven der dieren; J
het vrij lange verblijf in de stallen enz., terwijl de ver- j
spreiding der zieke dieren als zoodanig natuurlijk J
door den handel ten zeerste in de hand wordt gewerkt. j
Ik vermeld hierbij terloops nog, dat op de groote J
i G
l