HomeDe tuberculosebestrijding onder het rundvee, in verband met de regeeringsvoorschriftenPagina 3

JPEG (Deze pagina), 785.93 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 11.52 MB

.»·, ” .
De Tub€fCül0S€b€Stf1]dlHQ ouder het
we . . •.. . _. 2
Rundvee, 111 verband met de Regee-
1 1·111gsvoo1·sch1·1fte11,
` door
den Heer ’T HOOFT,
‘ Inspecteur van deu Veeartsenijkundigen Dienst
, ‘ te Amsterdam.
. M.V., M.M.H.H.,
Op het convocatiebiljet voor deze vergadering
1 `_‘·v ,f vindt U vermeld, dat ondergeteekende een inleiding
V zal houden over ,,de- tuberculosebesttrijding onder het
rundvee, in verband met de re·geerin,gs­voorschriften".
. Ik moge h_1erb1j een kleine toelichting geven.
Op 14 April j_.l. ontving ik van den secretaris den
betreffenden brief, deze verzocht mij daarin de bedoel-
de inleiding te houden en voegde er aan toe, dat deze
ongeveer 20 minuten in beslag moest nemen. Nie-
mand uwer zal wel verwachten, _dat_in zoo’n korten
tijd ook maar een eenigszins volledig beeld van de
t.b.c.bestrijding kan gegeven worden, wanneer dit
, dan al mogelijk zou zijn, indien mij een zeer veel
·. grooter tijdsbestek zou zijn toegemeten, want wan-
t'_e neer ooit, dan kan men zeker van dit onderwerp zeg-
gen, dat het onuitputtelijk is. De causerie is dus niet
anders bedoeld als een inleiding en geenszins als een
breed opgezette, goed gedocumenteerde lezing; noch
_de beschikbare tijd hier op de vergadering, noch die
van voorbereiding is of was daarvoor voldoende.
· Ik zal mij dusbepalen tot datgene, dat ik meen,
i dat op het oogenblik hier van het meeste belang is,
11.1. trachten in te leiden een antwoord op de vra-
g gen: _ z
o '··_., 1°`. Doet de Regeeringzin ons land iets voor de t.b.c.­
· °·‘·.`i1‘, bestrijding onder het rundvee; zoo ja, wat?
· 2°. Waarom doet zij het? en g
* 3*. Waarom doet zij het op de wijze, zooals het thans
V geschiedt?