HomeDe tuberculosebestrijding onder het rundvee, in verband met de regeeringsvoorschriftenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 834.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 11.52 MB

l
1
Q 11 1
1 l
al is voor den betrokken ambtenaar om, naast zijn
ve-le andere werkzaamheden dit omvangrijke en zoo-
, veel zorg vereischend werk te verrichten. Reeds nu is
j het naar mijn meening niet voldoende, wat er op het
, ge­bie·d van elinisch onderzoek plaats heeft, reeds 1
ä thans wordt er te veel overgelaten aan de opmerk-
E zaamhe·id va.n den veehouder-·e-igenaar, er moet meer l
1 en stelselmatriger worden onderzocht. '
Dit is alleen mogelijk, wanneer ­de· t.b.c.-bestrijding
j ter hand-wordt genomen do·or de ·organisaties en ik.
denk hierbij in de eerste plaats aan bestaande of op
1 te richten provinciale gezo·ndheids·diensten voor het
vee, aan fo-k- en controlevereenigingen, zuivelfabrie-
1 ken en laast n=ot least aan het Ned. R.‘V.‘S. Deze orga-
;,Q nisa.tie·s zullen in den strijd moeten betrekken de
. practiseerende dierenarts-en, die het vee der aange-
sloten veehouders niet 1 of 2 keer per jaar, maar
voortdurend onder control·e· hebben, opdat -de bron
van alle kwaad, de open t.b.c.-lijder eventueel zoo ‘
spoedig mogelijk uit den k·op·pel kan worden geëlimi-
neerd en het Rijk trede hierbij op als le-ider, hetzij
_ d·oor de inspecteurs van den Veeartsenijkundigen
Dienst, hetzij door aanstelling van een inspecteur, die
1 voor het geheele lan·d of voor een gedeelte uitslui-
tend m·et de leidin.g der t.b.c.-bestrijding wordt belast.
p !lV[..H., het zou thans te veel tijd in beslag nemen,
dit alles in d-étails uit te· spinnen, ik weet, dat b.v. de
finant·ie·ele aangele·genb.ei·d eerst ter dege onder de
·oogen zal moeten worden gezien, doch ik stip hierbij
aan, dat hierin misschien d·oor een verzekering zou
1 zijn te voorzien b.v. in den vorm van een t.b.c.-on·der-
lingen en ook, dat de toestand in den Haag, als niet
, alle verschijnselen bedriegen, niet meer zoo spannend
i.s als 1 of 2 ja.ar geleden, terwijl ten slotte het be·-
, pr-oeven de·r m-ogelijkheid om voor dit doel wat te
‘ putten uit het groote surplus, dat de exportkeuring
E van le·vend en geslacht vee oplevert, gel·d, dat dan
t·och door de veehouders wordt opgebracht, nog open
blijft.
De tijd ·om de bestrijding op grooter schaal te begin-
Q nen dringt ·l/LH., in de jaarverslagen van den Veeart-
1 senijkundigen Dienst vindt U, dat in 1909 door steek-
ä 1