HomeDe tuberculosebestrijding onder het rundvee, in verband met de regeeringsvoorschriftenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 857.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 11.52 MB

(
1
10
J
Ik breng tevens nog in herinnering, dat het pasten-
risatiegebod, dat ook zeer zeker zijn nuttige. werking i
in de-zen strijd, uit·oefent, a.l·s een door de regeering
voorgeschreven maatregel kan worden beschouwd.
En ten einde tenminste eenigszins volledig te zijn ä
i.n de opsomming van hetgeen de regeering doet v-oor
de bestrijding der t.b.c. onder het rundvee, vestig ik Y
nog Uwe aandacht op de- proeven, die· geheel -0p kos- J
ten van de regeer‘ing worden genomen met ·de entstof l
van Calmette-iGu·érin, twee Fransche geleerden, die 1
meenen, na. langdurige ·studie en jarenlange proefne-
mingen een entstof te hebben bereid, waarmede het
mogelijk zou zijn ·den runderen (en ook den mensch) y
kunstmatige xonvatbaarheid v·oor t.b·.c. te- bezorgen,
zonder dat zij aan het tuberculeuze milieu zo­uden be- gj,
hoeven te worden onttrokken.
M.H., zooals ik reeds zei, vooral v·oor ons land ver-
keert deze zaak nog in het stadium van proefneming
en het zou dus zeer voorbarig zijn reeds nu een ·oor­
j deel uit te spreken; hopen we alleen, dat de proeven
zullen slagen en d-e· re·sulta.ten zullen zijn overeen-
komstig hetgeen hier·over do-or Guérin op een verga.- _
dering der Mij. voor Diergeneeskunde in October 1924 ,
is medege·deeld, want mocht ­dat het geval zijn, dan I
zou hetgeen deze ·0nderzoekers he·bben bereikt een
ware ze·gen, ook vo·or Nederland, zijn.
En dus M.H. zult U misschien vra.gen: Is U het dan
geheel eens met hetgeen thans door of namens de Re-
geering op het gebied der t.b.c.-be·strijding geschiedt?
Principieel ja, doch niet wanneer de strijd op deze
schaal wordt voortgezet, sterker, ik geloof zelfs, dat we i
er dan nooit komen; en waarom niet? Omdat ·onder
deze omstandigheden de t..b·.c.-bestrijding op tè kleine .
schaal plaats heeft en van een algemeene verminde-
ring of afname der t.b.c. geen sprake zal zijn. Nemen ,
we als voorbeeld de vereenigingen in deze provincie; ‘
zo-odra het ledental zich ste-rk gaat uitbreiden, z.ul- E
len de bemoeiingen van het Rijk zich meer en meer
gaan beperken tot uitsluitend het tuberculineeren en
zal het clinisch onderzoek meer en meer op den ach-
tergron.d raken, zoo niet geheel achte­rwege’ blijven, 2
eenvoudig omdat het onmogelijk zal zijn of wellicht