HomeDe tuberculosebestrijding onder het rundvee, in verband met de regeeringsvoorschriftenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 839.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 11.52 MB

‘ 9
t wordt weggehaal·d, voor andere streken zijn de na-
al deelen buitengewoon groot en voor de melkvoorzie-
j ning der groote steden kan de methode funest zijn.
Q Het vrij laten der re·a.ctïie·d‘ieren berust voor een i
groot ge·deelte· o p v er plaat s en, ni et o p b e·-
strij ding der t.b·.c. en het is vooral -om deze
j reden, da.t naar mijn meening de Begeering een be-
strijding o·p die wijze opgevat niet kan steunen. Zij
Q die het gevaar van deze verplaatsing niet zoo hoog ·
aanslaan, zou ik willen toevoegen, ga. naar het Zui-
i den, ga naar de zandstreken van Noord«Bra.bant,
waarheen zoo menige reactiekoe verhuist en zie welk
l een schade deze ·soms n·og aanrichten, door n·og kans
3 te zien 2 of 3 stallen te besmetten voor zij voor die
{ slachtbank worden opgeruimd. Men mo·ge misschien
W in e-en zooveel welvarender omgeving als hier ­daar­
van nie·t z·oo overtuigd zijn, daar wor-dt duidelijk ge-
§ illustreerd h.et groote gevaar, dat aan vrij geven der
Y rea.ctie·dieren verbonden is en ge·en attesten kunnen
Q h.ier tegen waken, omdat bij het va.n hanid t­ot hand
j gaan van deze dieren ·de attesten eenvoudig niet mede
j w·orden afgegeven.
Of ·de methode, waarbij de reactiedieren ge·blok-
Z keerd worden, da.n geen bezwaren oplevert­?!, oh zeer
g zeker, het is een meth-o~d.e, die van de deelnemers vor-
Q dert ,,moed, durf en vooral volharding", waarvoor
j m.en nie·t dan grooten eerbied kan hebben en het is
mij dan ook een behoefte en een bu'itengewoon genoe-
. gen hier een eeresa.luut te kunnen brengen aan de
§ mannen va.n de vereeniging ,,De Eersteling" te Stom-
petoren en aan die van ..De Gezondheidsdienst voor
’ het vee in N·oor=d-H~ol].a.nd", die het he·bben aange-
_j dur‘f'd om de be·strijding op de·zen vo­et te gaan voeren.
^ Zij hebben het ..non possumus", het ,,onmogelijk",
dat van deze methode vaak werd gezegd, gelogen-
straft, het zijn dan ook vereenigingen waarvan col-
, lega. Overbeek schreef, dat men er zijn petje voor af
`Y moet nemen.
Ik heb dus getracht U duidelijk te maken, waarom
de regeering de t.b.c.-bestrijding behoort te steunen,
n.l. ·om het groote belang, zoowel voor den veestapel
als vo·or de gezondheid van den mensch hieraan VGP-
bonden en ook hoe zij het doet en waarom.