HomeDe tuberculosebestrijding onder het rundvee, in verband met de regeeringsvoorschriftenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 843.03 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 11.52 MB

8 l
schikbaar hebben; de tuberculinatie (met inbegrip van ‘
de levering der tuberculine) geschiedt nog steeds op j
’s Rijks kosten, doch de zaak zelf is overgelaten aan
de organisaties, die geleid door niet genoeg te waar- i
deeren voormannen, zich gelukkig van het ,,self help" ï
wel bewust zijn. g
Overigens is de regeering wat soepeler geworden.
De in het betreffende K. B. bedoelde verbintenissen
worden aangegaan met of via de vereenigingen of ;
organisaties, terwijl verschillende bepalingen veel E
elastischer worden uitgevoerd, b.v. tuberculinatie van
den geheelen veestapel, milder toepassing t.b.c. vrije ë
opfok enz. j
Een bepaling echter wenscht de regeering in elk ge- e
val te zien gehandhaafd en ik voel zoo M.H., dat het [
om dèze bepaling is, dat deze inleiding is uitgelokt of ty
aangevraagd, al is dat dan ook niet met zooveel woor- 5
den gezegd. U allen weet reeds wat ik bedoel, n.l. de E
kwestie van de reactiedieren, waar·onder we dan ver-
staan dieren, die positief reageeren op de tuberculine- l
proef, zonder clinisch op t.b.c. duidende verschijnse- *
len te vertoonen. Hiervan zegt art. 3 van het reeds ä
meer aangehaald K. B. onder 2.0., dat de aanvragers
zich verbinden: ,,tot ze niet dan met bestemming tot ’
K de slachtbank vervreemden en tot zoo noodig van ,
l Rijkswege laten merken van getuberculineerde run- *
l deren, die een op t.b.c. duidende reactie vertoonen." j
j Hier ligt voor ve-len het struike1bl­ok van de Rijks l
j hulp. En toch M.H., is het mijn innige overtuiging, L
j dat de Regeering niet anders doen kan en doen mag. i
Wa.t toch is het geval? Waren alle reactie­dieren ?
werkelijk alleen rea.ctie·dieren, och, de zaak z­ou heel i
anders staan, maar zelfs het meest nauwkeurige cli- .
nische onderzoek ha.alt uit de re‘a.c·tiedieren niet alle ‘+
lijders aan open t.b.c., tenminste lang niet altijd, ter-
wijl bovendien elke gesloten vorm ­onder bepaalde
omstandigheden in een eo-pen vorm kan overgaan. ·Wat
zien we dan ook in de praktijk? dat wanneer de reac- ir
tiedieren z.g. vrij worden gegeven, we deze dieren heel H
veel van eigenaar zien verwisselen, en nu moge dat
aanlokkelijk zijn voor fokker-s, die aan de bestrijding
i doen, die hun reactiedieren zonder moeite kunnen
opruimen in streken waaruit het vee voortdurend