HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 9

JPEG (Deze pagina), 609.27 KB

TIFF (Deze pagina), 4.45 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

{
'7
wicht dezer uitspraken te kunnen verzwakken en zich
daaraan te kunnen onttrekken. Zij beschuldigden de
Pausen, welke deze verordeningen gegeven hadden,
dat zij onrechtvaardige besluiten hadden genomen
of in hunne besluiten hun bevoegdheid waren te
buiten gegaan Op die wijze trachtten zij het aanzien
l en het gewicht der Apostolische Constitutiën van
r Clemen XII, Benedictus XIV en evenzoo van Pius
VII en Pius IX op bedriegelijke wijze te verzwakken.
Maar het ontbrak in dit genootschap zelf niet aan
1 mannen, die, zij het ook met tegenzin, verklaarden,
dat de maatregelen, welke door de roomsche Pausen
‘ genomen waren, van het standpunt der katholieke
· leer en tucht, uit vaderlijk plichtgevoel waren voort-
gevloeid. En hierin schenen verscheiden vorsten en
1 staatslieden. den Pausen onverdeelden bijval te sehen- I
W ken, door dien zij het zich ten plicht stelden, ofwel
_ de sekte der vrijmetselaren bij den H Stoel aan te
i klagen, ofwel zelven haar strafbaar te stellen bij de
in wet; zo) b. v. in Holland, Oostenrijk, Zwitserland,
` Spanje, Beieren, Savoye en in andere landen van Italië.
C De loop der gebeurtenissen legde op merkwaar-
V dige wijze getuigenis af van de wijsheid Onzer voor-
gangers. Hun omzichtigheid en vaderlijke zorgvul-
digheid hadden namelijk niet overal het gewenscht
j gevolg, en dit vond zijn oorzaak in de valschheid
en list der menschen, die door hun intrede in de
_ geheime genootschappen zelf schuldig waren, of door
de onbezonnenheid en lichtzinnigheid der overigen,
. , in wier hoogste belang het geweest ware, wèl op
hun hoede te zijn. En zóó geschiedde het, dat de